3. Elokuvapohjaisia tietokonesimulaatioita kokonaisvaltaisen kieli- ja kulttuurikasvatuksen tueksi – mutta miksi?

PROFICOM –HANKE, LangPerform-simulaatiokonseptin soveltaminen Proficom-kehittämishankkeessa: Taustoista, tavoitteista ja rakenteista (Kim Haataja) sekä tähänastisista käytännön kokemuksista (Taina Wewer)

Kieli- ja kulttuurikasvatuksen kehittyvät oppimisympäristöt – monimuotoisuutta ja rajanylityksiä

Kas­va­tus- ja kou­lu­tus­toi­min­nan ke­hit­ty­es­sä yhä moni­muo­toi­sem­mak­si ja moni­me­di­ai­sem­mak­si li­sään­tyy myös tar­ve edis­tää ope­tuk­sen laa­dun­var­mis­tuk­sen sekä op­pi­mis­tu­los­ten seu­ran­nan ja do­ku­men­toin­nin mah­dol­li­suuk­sia ajan­mu­kai­sia tuki­työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja hyö­dyn­tä­en. Op­pi­mi­sen yk­si­löl­li­syys ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen mo­ni­nai­suus aset­ta­vat uu­den­lai­sia haas­tei­ta pait­si ope­tuk­sel­le ja sen ke­hit­tä­mis­työl­le, myös op­pi­mi­sen tes­taus- ja ar­vi­oin­ti­toi­min­nal­le. Tes­ti­käy­tän­teis­sä ja -si­säl­löis­sä tu­lee ajan­mu­kais­ten ope­tus­lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti huo­mi­oi­da mm. op­pi­mi­sen kom­pe­tens­si­o­rien­toi­tu­nei­suus, pe­rin­tei­set aine­ra­jat ylit­tä­vät toi­min­ta­muo­dot sekä epä­muo­dol­li­sen ja muo­dol­li­sen op­pi­mi­sen vä­li­set suh­teet. Ar­vi­oin­ti­toi­mis­sa on puo­les­taan py­rit­tä­vä eri­lai­sis­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä ala­ti kart­tu­vien tie­to­jen ja tai­to­jen yk­si­löl­li­seen pro­fi­loin­tiin jat­ku­mo­na, opet­ta­jan ja op­pi­laan – sekä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös mui­den vä­lit­tö­mien si­dos­ryh­mien – yh­tei­se­nä ja avoi­me­na pro­ses­si­na.

Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vik­si yllä mai­ni­tut ke­hi­tys­tar­peet on jo pi­dem­män ai­kaa ko­et­tu op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä, jois­sa jo­kin muu kuin op­pi­lai­den ensi­kie­li (L1) toi­mii ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen työ­kie­le­nä myös mui­den kuin nk. kie­li­ai­nei­den ope­tuk­ses­sa. Tämä ei ole si­nän­sä yl­lä­tys, ovat­han ao. op­pi­mis­ym­pä­ris­töt omi­aan konk­re­ti­soi­maan aine­ra­jat ylit­tä­vän op­pi­mi­sen ja ope­tuk­sen ar­kea ja to­del­li­suut­ta – sitä, että ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen koh­tee­na on pait­si kul­loi­nen­kin aine­si­säl­tö, myös ope­tus­kie­li, joka siis täs­sä ta­pauk­ses­sa ei ole op­pi­lai­den (tai ai­na­kaan op­pi­las­ryh­män enem­mis­tön) ensi­kie­li.

Jos kat­se­lem­me vä­hän ym­pä­ril­lem­me, tus­kin voim­me olla huo­maa­mat­ta, että yhä use­am­pi fyy­si­nen (ja myös vir­tu­aa­li­nen) op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on jo tä­nään tä­män­kal­tai­nen tai ai­na­kin muo­tou­tu­mas­sa sel­lai­sek­si. Aine­ra­jat ylit­tä­vä (kiel­ten-)op­pi­mi­nen ja -ope­tus, nk. koko­nais­val­tai­nen kie­li- ja kult­tuu­ri­kas­va­tus on sii­nä mää­rin ajan­koh­tai­nen ja kes­kei­nen asia, että Eu­roo­pan neu­vos­ton kie­li­po­li­tii­kan osas­to on vii­mei­sen puo­len vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na sys­te­maat­ti­ses­ti laa­ti­nut sitä var­ten oman vii­te­ke­hyk­sen, erään­lai­sen kie­li- ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­sen „ma­te­ri­aa­li­pan­kin“[2]. Vuo­si­tu­han­nen alus­sa jul­kais­tun ja sit­tem­min myös Eu­roo­pan ulko­puo­lel­la tun­ne­tuk­si tul­leen kiel­ten­o­pe­tuk­sen ja -op­pi­mi­sen sekä kie­li­tai­don ar­vi­oin­nin yh­tei­nen eu­roop­pa­lai­nen vii­te­ke­hyk­sen[3] ta­voin tu­lee myös tämä kie­li- ja kultturikasvatuksen tie­to­verk­ko­poh­jai­nen ma­te­ri­aa­li- ja läh­de­vii­te­va­ran­to hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti toi­mi­maan kes­kei­se­nä tie­to­läh­tee­nä ja tu­ke­na (kie­li- ja kult­tuu­ri-)kou­lu­tuk­sen maa- ja alue­koh­tai­ses­sa suun­nit­te­lu- ja ke­hi­tys­työs­sä.

1. Videopohjaiset kielisimulaatiot ja CLIL – ” LangPerform:ista Proficom:iin”                                       

Yksi yleis­eu­roop­pa­lai­sen (kie­li-)kou­lu­tus­po­li­tii­kan ta­sol­la eks­pli­siit­ti­ses­ti huo­mi­oi­duis­ta ja myös laa­jem­man ylei­sön kes­kuu­des­sa tun­ne­tuk­si tul­leis­ta aine­ra­jat ylit­tä­vän op­pi­mi­sen ja ope­tuk­sen muo­dois­ta on nk. CLIL-ope­tus (Content and Language Integrated Learning). CLIL-ope­tuk­sek­si miel­le­tään tänä päi­vä­nä eri­tyi­ses­ti sel­lai­sia ins­ti­tu­ti­o­naa­li­sen ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen ym­pä­ris­tö­jä, jois­sa hy­vin ta­paus­koh­tai­ses­ti, re­surs­sien ja ta­voit­tei­den mu­kaan jous­ta­en, mut­ta toki kui­ten­kin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja sys­te­maat­ti­ses­ti in­teg­roi­daan vie­ras­ta kiel­tä ja mui­den kuin ns. kie­li­ai­nei­den ope­tus­si­säl­tö­jä. Näin ol­len vaik­ka­pa his­to­ri­an, bi­o­lo­gi­an, mu­sii­kin tai jon­kin muun ai­neen ope­tus voi CLIL-ym­pä­ris­tös­sä olla joko ko­ko­naan tai osit­tain vie­ras­kie­lis­tä, riip­pu­en aina esim. ope­tuk­sen to­teu­tus­muo­dos­ta, ta­voit­teis­ta, käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta hen­ki­lö­re­surs­seis­ta ja muis­ta voi­ma­va­rois­ta.

Mah­dol­li­ses­ti juu­ri lu­kuis­ten eri­lais­ten to­teu­tus­ta­po­jen­sa vuok­si CLIL-ope­tuk­sen ke­hi­tys­työs­sä on jo jon­kin ai­kaa et­sit­ty uu­den­lai­sia toi­min­ta­muo­to­ja ja työ­ka­lu­ja osaa­mi­sen pro­fi­loin­nin tar­koi­tuk­siin pait­si op­pi­las- myös opet­ta­ja­ta­sol­la. Eri­tyi­sen haas­teel­li­sek­si tes­taus- ja ar­vi­oin­ti­toi­min­nan sek­to­ril­la on osoit­tau­tu­nut in­teg­roi­dun ope­tuk­sen tuot­ta­man tie­to­tai­don mit­taa­mi­nen ja osoit­ta­mi­nen si­ten, että ope­tuk­sel­le omi­nai­nen nk. kak­sois­fo­kus (content AND language), ts. (vie­raan) kie­len ja aine­si­säl­lön hal­lin­ta yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na, tu­lee mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti huo­mi­oi­duk­si – ide­aa­li­ta­pauk­ses­sa vie­lä­pä sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja asia­yh­teyk­sis­sä, joi­ta on­nis­tu­nut CLIL-ope­tus opet­ta­jal­ta edel­lyt­tää (opet­ta­ja­taso) ja joi­hin sen tu­li­si op­pi­lai­ta (op­pi­las­taso) val­men­taa.

Tä­män­kal­tai­sis­sa (kie­len-)op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä 10-14-vuotiaiden kou­lu­lais­ten sak­san kie­len suul­lis­ten tai­to­jen omak­su­mis­ta tar­kas­tel­leen väi­tös­tut­ki­muk­sen (ks. esim. Haa­ta­ja, 2005[4]) poh­jal­ta syn­ty­neen ja sit­tem­min for­maa­lin kiel­ten­o­pe­tuk­sen sek­to­ril­la myös jo kan­sain­vä­li­ses­ti pi­lo­toi­dun elo­kuva­poh­jai­sen tie­to­kone­si­mu­laa­ti­o­kon­sep­tin (LangPerform) (esim. Haa­ta­ja, 2010[5]) so­vel­ta­mis­ta CLIL-ope­tuk­seen on tar­kas­tel­tu tä­hän men­nes­sä lä­hin­nä opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen ja opet­ta­jan oman osaa­mi­sen pro­fi­loin­nin yh­teyk­sis­sä. Sekä muo­dol­li­sen kiel­ten­o­pe­tuk­sen puo­lel­la suo­ri­te­tut laa­ja­mit­tai­set pi­lo­toin­nit että CLIL-sek­to­rin en­sim­mäi­set pie­ni­muo­toi­set ko­kei­lut ovat tuo­neet esiin mo­nen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia si­mu­laa­ti­o­so­vel­lus­ten ja näi­hin liit­ty­vien tie­to­verk­ko­poh­jais­ten tes­taus- ja ar­vi­oin­ti­toi­min­to­jen hyö­dyn­tä­mi­sek­si laa­ja-alaisemmin myös CLIL-ope­tuk­sen sek­to­ril­la. Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta ja taus­tois­ta, ta­voit­teis­ta ja tut­ki­mus­i­de­ois­ta on läh­töi­sin myös Proficom-pro­jek­ti, en­sim­mäi­nen kan­sal­li­nen ke­hit­tä­mis­han­ke, jos­sa si­mu­laa­ti­o­kon­sep­tia pääs­tään  kes­ki­te­tys­ti so­vel­ta­maan, hyö­dyn­tä­mään ja ar­vi­oi­maan aine­ra­jat ylit­tä­väs­sä kie­li- ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­ses­sa, ja täs­sä yh­tey­des­sä ni­men­o­maan ala­kou­lu­ym­pä­ris­töis­sä.

2.     LangPerform-simulaatioiden rakenne

Osal­lis­tu­mi­nen tie­to­ver­kos­sa tar­jot­ta­vaan, elo­kuva­poh­jai­seen kie­li­si­mu­laa­ti­oon muo­dos­taa hy­vin kes­kei­sen ja usein myös mie­leen­pai­nu­vim­man osan LangPerform-si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suu­des­ta. LangPerform-kon­sep­ti ei si­nän­sä kui­ten­kaan ko­ko­nai­suu­des­saan koos­tu pel­käs­tään si­mu­laa­ti­o­har­joi­tuk­ses­ta/-tes­tis­tä. Kon­sep­tin ajan­mu­kai­suus ja koko­nais­val­tai­suus saa­vu­te­taan nel­jän eri osi­on yh­dis­tel­mäl­lä, joka toi­mii kaik­kien tä­män­tyyp­pis­ten si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suuk­sien/-ko­kei­lu­jen läh­tö­koh­ta­na – näin myös Proficom-hank­kees­sa.

2.1.  Vaihe 1: Kielenoppijaprofiilin laadinta

En­nen LangPerform-si­mu­laa­ti­oi­den käyt­töä ao. har­joi­tus- tai tes­ti­ko­ko­nai­suu­teen osal­lis­tu­va hen­ki­lö laa­tii it­ses­tään kie­li- tai kie­len­op­pi­ja­pro­fii­liin, joka tal­len­tuu kon­sep­tia var­ten ra­ken­ne­tun pal­ve­lin­ym­pä­ris­tön tie­to­kan­taan (LangPerformLab) ja mah­dol­lis­taa muu­tok­sia ja päi­vi­tyk­siä aina tar­peen mu­kaan kie­len­op­pi­mis­pro­ses­sin ede­tes­sä. Pro­fii­liin tal­len­ne­taan mm. (a) hen­ki­lö­koh­tai­nen kie­len­op­pi­mis­bio­gra­fia, (b) kie­len­käyt­tä­jän ar­vio hä­nen koko­nais­kie­li­tai­dos­taan (kie­li­tai­don ar­vi­oin­nin yh­tei­sen eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen tai­to­taso­as­teik­koa hyö­dyn­tä­en) sekä (c) mää­räl­li­nen ja laa­dul­li­nen kar­toi­tus eri kiel­ten käy­tös­tä myös va­paa-ai­ka­na esim. ys­tä­vä­pii­ris­sä ja har­ras­tus­ten pa­ris­sa. Eu­roop­pa­lai­sen kie­li­sal­kun toi­min­ta- ja hyö­dyn­tä­mis­peri­aat­tei­siin no­jau­tu­va pro­fi­loin­ti tar­jo­aa kat­ta­van nä­ky­män kie­len­op­pi­jan „opin­po­lus­ta“ ja eri kiel­ten käyt­töön liit­ty­vis­tä ak­ti­vi­tee­teis­ta pait­si opet­ta­jal­le/kie­li­val­men­ta­jal­le, myös – ja eri­tyi­ses­ti – op­pi­jal­le it­sel­leen. Profiliaan seu­ra­ten ja aina ti­lan­teen mu­kaan myös täy­den­tä­en ja päi­vit­tä­en kie­len­op­pi­ja ref­lek­toi op­pi­mis­taan ja myös va­paa-ajan kie­li­ak­ti­vi­teet­te­jaan vä­hän kuin huo­maa­mat­taan, ide­aa­li­ti­lan­tees­sa kui­ten­kin sään­nöl­li­ses­ti ja tie­dos­te­tus­ti. Kie­li­sal­kun säh­köis­ten to­teu­tus­mal­lien (vrt. e-port­fo­lio) ta­voin LangPerform-pro­fi­loin­nin yh­tey­des­sä on myös mah­dol­lis­ta tal­len­taa ym­pä­ris­töön omaan kie­len­op­pi­mi­seen ja kie­li­suo­ri­tuk­siin liit­ty­viä asia­kir­jo­ja, jot­ka toi­mi­vat mm. taus­ta­do­ku­ment­tei­na itsearvionnille.

Kie­len­op­pi­ja­pro­fii­lin si­säl­tö­jä ja ra­ken­net­ta voi­daan va­ri­oi­da ja muun­nel­la si­mu­laa­ti­oi­den käyt­tö­tar­koi­tus­ten ja koh­de­ryh­mien mu­kaan. Pää­sään­töi­ses­ti pro­fii­lin laa­din­nan yh­tey­des­sä huo­mi­oi­daan yllä mai­ni­tut osa-alu­eet (a-c). Näi­den li­säk­si mui­ta tie­to­ja op­pi­jois­ta ja hei­dän vie­rai­den kiel­ten käy­tös­tään ja ko­ke­muk­sis­taan voi­daan ke­rä­tä eril­li­sil­lä, ku­hun­kin kon­teks­tiin rää­tä­löi­dyil­lä lisä­ky­sy­myk­sil­lä esim. tut­ki­mus­tar­koi­tuk­siin.

                                

Kie­len­op­pi­ja­pro­fii­lia var­ten täy­tet­tä­vän ky­se­ly­lo­mak­keen ra­ken­teen ja si­säl­tö­jen koh­de­ryh­mä­koh­tai­sen rää­tä­löin­nin tar­ve on ha­vait­tu myös Proficom-hank­kees­sa tä­hän saak­ka to­teu­tet­tu­jen esi­tes­taus­ten ja pi­lo­toin­tien yh­tey­des­sä. En­nen hank­kees­sa työs­tet­tä­vien si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suuk­sien laa­jem­paa pi­lo­toin­tia tul­laan­kin kie­li­pro­fii­lin laa­din­taan tar­vit­ta­via do­ku­ment­te­ja muok­kaa­maan ni­men­o­maan ala­kou­lu­i­käis­ten kie­len­op­pi­joi­den tar­pei­siin so­pi­vam­mik­si (ks. tar­kem­min 3.2.).

2.2. Vaihe 2: Simulaatioharjoitukseen /-testiin osallistuminen

 

Pro­fii­lin laa­din­nan jäl­keen kie­len­op­pi­ja siir­tyy suo­rit­ta­maan vi­de­o­poh­jais­ta tie­to­kone­si­mu­laa­ti­o­ta. Si­mu­laa­ti­os­sa hän käy koh­de­kie­li­sen mo­de­raat­to­rin opas­tuk­sel­la läpi sar­jan ti­lan­tei­ta, jois­sa hän pää­see käyt­tä­mään koh­de­kiel­tä sekä kir­jal­li­ses­ti että suul­li­ses­ti, hy­vin ai­don tun­tui­sis­sa ti­lan­teis­sa ja vaih­te­le­vis­sa asia­yh­teyk­sis­sä. Ta­paus­koh­tai­ses­ti käsi­kir­joi­te­tut ja pää­sään­töi­ses­ti koh­de­kie­li­seen kie­li- ja kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töön si­joit­tu­vat ti­lan­teet muo­dos­ta­vat yh­des­sä ke­hys­ker­to­muk­sel­li­sen ko­ko­nai­suu­den, joka si­säl­tää ku­hun­kin kon­teks­tiin rää­tä­löi­dyt teh­tä­vä­tyy­pit ja asia­si­säl­löt. Har­joi­tus- ja tes­ti­ko­ko­nai­suuk­sien si­säl­löl­li­nen muo­kat­ta­vuus mah­dol­lis­taa si­mu­laa­ti­oi­den käy­tön hy­vin mo­nis­sa eri yh­teyk­sis­sä kiel­ten­o­pe­tuk­ses­ta vie­ras­kie­li­seen ai­neen­o­pe­tuk­seen (CLIL) ja kie­li­kyl­py-ym­pä­ris­töi­hin, ja vas­taa­vas­ti  alku­o­pe­tuk­ses­ta aina esim. opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen ja mui­hin am­ma­til­li­siin yh­teyk­siin saak­ka (esim. tulk­kien kou­lu­tus­tar­peet, kan­sain­vä­li­nen rek­ry­toin­ti).

ProfiCom-hank­keen ta­voit­tee­na on kol­men si­säl­löl­li­ses­ti ja ra­ken­teel­li­ses­ti eri­lai­sen si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suu­den laa­ti­mi­nen sekä har­joi­tus- että tes­ti-/do­ku­men­toin­ti­tar­koi­tuk­siin. Si­mu­laa­ti­oi­ta so­vel­le­taan käy­tän­töön alku­vai­hees­sa eten­kin op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä, jois­sa kie­li- ja kult­tuu­ri­tie­to­jen ja -tai­to­jen omak­su­mi­nen ta­pah­tuu aine­ra­jat ylit­tä­vis­sä ase­tel­mis­sa (vrt. engl. cross-curricular language acquisition, language across curriculum (LAC)) ja / tai in­teg­roi­dus­ti mui­den(kin) kuin kie­li­ai­nei­den ope­tuk­sen yh­tey­des­sä (content and language integrated learning, CLIL). Esi­merk­ki- ja koh­de­kie­le­nä Proficom-hank­keen si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suuk­sis­sa toi­mii eng­lan­nin kie­li, ja si­mu­laa­ti­ot suun­na­taan si­säl­löl­li­ses­ti ja teh­tä­vä­ra­ken­teil­taan ala­kou­lun op­pi­mis­prog­res­si­on kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siin vai­hei­siin vuo­si­luo­kil­le 3-6. (Pi­lo­toin­tien tä­hän­as­ti­sis­ta käy­tän­nön ko­ke­muk­sis­ta tar­kem­min alla, koh­ta 3.).

Pi­lo­toin­tien ede­tes­sä tai vaih­to­eh­toi­ses­ti mah­dol­li­sen jat­ko­hank­keen puit­teis­sa ko­kei­lu­ja on tar­koi­tus laa­jen­taa myös op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin, jois­sa eng­lan­nin ope­tus (ja op­pi­mi­nen) ta­pah­tuu käy­tän­nös­sä A1-kie­len nk. for­maa­lin ope­tuk­sen puit­teis­sa. Nämä ase­tel­mat toi­mi­vat esi­merk­kei­nä pi­dem­män aika­vä­lin nä­ky­mil­le si­mu­laa­ti­o­so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­ses­tä myös laa­ja-alaisemmin ja moni­puo­li­sem­min kou­lun kie­li- ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­ses­sa ja mah­dol­li­ses­ti myös tut­kin­to­ra­ken­teis­sa.

2.3. Vaihe 3: Suorituksen itsearviointi

 

Si­mu­laa­ti­o­har­joi­tuk­seen /-tes­tiin osal­lis­tut­tu­aan kie­len­op­pi­ja pää­see tar­kas­te­le­maan ja ar­vi­oi­maan omaa suo­ri­tus­taan si­mu­laa­ti­oi­den käyt­töä var­ten rää­tä­löi­dyn, tie­to­verk­ko­poh­jai­sen ar­vi­oin­ti­la­bo­ra­to­ri­on (LangPerform-Lab) avul­la joko heti si­mu­laa­ti­on jäl­keen tai myö­hem­min sii­hen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Itse­ar­vi­oin­ti­o­suu­des­sa kie­len­op­pi­ja an­taa oman ar­vi­on­sa suo­ri­tuk­ses­taan teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti kie­li­tai­don ar­vi­oin­nin eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen tai­to­ta­so­jen poh­jal­ta ja kom­men­toi suo­ri­tus­taan tar­vit­ta­es­sa li­säk­si sa­nal­li­ses­ti. Itse­ar­vi­oin­ti ja mah­dol­li­set lisä­kom­men­tit  tal­len­tu­vat tie­to­kan­taan ja ovat näin käy­tet­tä­vis­sä ja hyö­dyn­net­tä­vis­sä esim. ul­koi­sen ar­vi­oin­nin ja pa­laut­teen an­non yh­tey­des­sä.

2.4. Vaihe 4: Ulkoinen arviointi ja palaute

LangPerform-si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suu­den vii­mei­ses­sä vai­hees­sa ao. kie­len opet­ta­ja, kie­li­val­men­ta­ja tai muu kie­li­tai­don ar­vi­oin­nin asi­an­tun­ti­ja an­taa oman ar­vi­on­sa ko. kie­len­op­pi­jan har­joi­tus-/tes­ti­suo­ri­tuk­ses­ta. Ku­ten itse­ar­vi­oin­nin yh­tey­des­sä, hyö­dyn­ne­tään myös täs­sä vai­hees­sa tie­to­verk­ko­poh­jai­sen ar­vi­oin­ti­la­bo­ra­to­ri­on toi­min­to­ja. Var­si­nai­sen kie­li­suo­ri­tuk­sen (ml. tes­ti­ko­ko­nai­suu­den ai­neis­tot ja ti­lan­teet) ohel­la ar­vi­oi­jal­la on pää­sy myös kie­len­op­pi­jan laa­ti­maan op­pi­ja­pro­fii­liin sekä tes­ti­suo­ri­tuk­sen itse­ar­vi­oin­nin tu­lok­siin. Näi­hin tie­toi­hin tu­keu­tu­en ar­vi­oi­ja käy läpi tes­ti­suo­ri­tuk­sen ja an­taa sii­tä oman ar­vi­on­sa niin ikään teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti, yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja vii­te­ke­hyk­sen tai­to­taso­as­teik­koa (tai, mi­kä­li mah­dol­lis­ta, tä­män maa­koh­tais­ta ver­si­o­ta) hyö­dyn­tä­en. Ul­koi­sen ar­vi­oin­nin tu­los­ten sekä mah­dol­lis­ten lisä­kom­ment­tien ja -pa­laut­teen tal­len­nut­tua tie­to­kan­taan ao. kie­len­op­pi­ja saa (säh­köi­ses­ti) tie­don ar­vi­oin­ti­pro­ses­sin pää­tök­ses­tä ja voi tu­tus­tua saa­maan­sa ar­vi­oon niin ikään tie­to­ver­kon vä­li­tyk­sel­lä – ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

.

3. LangPerform-konseptin soveltaminen Proficom-hankkeessa – tähänastisia käytännön kokemuksia (Taina Wewer)
3.1. Käsikirjoitustyö ja kuvaukset

Tä­hän men­nes­sä Proficom -hank­kees­sa on val­mis­tu­nut kak­si si­mu­laa­ti­o­käsi­kir­joi­tus­ta, ja kol­man­nen kir­joit­ta­mi­nen on ide­oin­ti- ja suun­nit­te­lu­vai­heen jäl­keen käyn­nis­sä. Kai­kis­sa käsi­kir­joi­tuk­sis­sa nou­da­te­taan seu­raa­via pe­rus­peri­aat­tei­ta:

En­sim­mäi­sen si­mu­laa­ti­on ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Yh­dys­val­toi­hin, Mi­chi­ga­niin. Ke­hys­ker­to­muk­ses­sa si­mu­laa­ti­on suo­rit­ta­ja on saa­pu­nut kou­lu­vie­rai­lul­le ja ma­joit­tuu yk­si­tyis­ko­tiin, jos­sa hän pää­see kom­mu­ni­koi­maan isän­tä­per­heen kans­sa ja läk­sy­teh­tä­vis­sä aut­ta­mi­sen var­jol­la suo­rit­ta­maan eri­lai­sia aine­si­säl­tö­teh­tä­viä, jois­sa sekä si­säl­lön hal­lin­ta että kie­li­kom­pe­tens­sit eri osa-alu­eil­la (mm. ym­mär­tä­mi­nen: lu­ke­mi­nen ja kuun­te­lu sekä tuot­ta­mi­nen: suul­li­nen ja kir­jal­li­nen tuot­ta­mi­nen) käy­vät ilmi. Teh­tä­vä­tyy­pit on suun­ni­tel­tu vaih­te­le­vik­si ja op­pi­laal­le tut­tu­ja IT-tai­to­ja vaa­ti­vik­si (esim. drag and drop, hii­rel­lä va­lit­se­mi­nen).Il­luu­sio Mi­chi­ga­nis­ta ja ame­rik­ka­lai­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä luo­daan mu­sii­kin kei­noin, eri­lais­ta kuva­ma­te­ri­aa­lia yh­dis­tä­mäl­lä ja roo­li­tuk­sel­la.

Toi­sen si­mu­laa­ti­on kon­teks­ti on maa­neut­raa­li kou­lu­vie­rai­lu kan­sain­vä­li­ses­sä kou­lus­sa, ja si­mu­laa­ti­oon on käsi­kir­joi­tet­tu myös ani­maa­ti­o­e­le­ment­ti. Käsi­kir­joi­tuk­sen pu­nai­se­na lan­ka­na on Bloomin uu­dis­tet­tu kog­ni­tii­vis­ten ope­raa­ti­oi­den tak­so­no­mia (An­der­son, Kraftwohl & al. 2001)[1], jo­ten elo­kuva­poh­jai­seen ta­ri­naan on is­tu­tet­tu teh­tä­viä, joi­den kog­ni­tii­vi­nen vaa­ti­mus­taso kas­vaa aina alun hel­pois­ta teh­tä­vis­tä (esim. muis­ta­mi­nen) lo­pun kor­ke­an vaa­ti­mus­ta­son tuot­ta­mis­teh­tä­vään (luo­mi­nen). Koh­de­kie­len ak­sent­ti­na on pää­osin brit­ti­eng­lan­ti, mut­ta kos­ka näyt­te­li­jöi­nä oli­vat kan­sain­vä­li­sen kou­lun op­pi­laat, joi­den kult­tuu­ri­taus­tat ja koti­maat ovat mo­ni­nai­set, on kielenkytössä run­saas­ti va­ri­aa­ti­o­ta. Moni­kult­tuu­ri­suus­as­pek­ti on si­ten vah­vas­ti esil­lä.

Kol­man­nen si­mu­laa­ti­on käsi­kir­joi­tus suo­ri­te­taan pien­ryh­mäs­sä, jos­sa on kol­me CLIL-luo­kan­o­pet­ta­jaa. Lä­hes­ty­mis­tapa on pe­lil­li­sem­pi, ja suo­rit­ta­ja voi itse va­li­ta pait­si si­säl­tö­teh­tä­vien suortusjärjestyksen, myös mit­kä teh­tä­vät hän suo­rit­taa. Osa teh­tä­vis­tä on pa­kol­li­sia, osa valinaisia. Si­mu­laa­ti­o­kon­teks­ti on kes­ki­ajan his­to­ri­as­sa, ja ku­vauk­sis­sa py­ri­tään hyö­dyn­tä­mään kes­ki­ai­kai­sia ym­pä­ris­tö­jä ja ta­pah­tu­mia, joi­ta Suo­mes­sa­kin on koh­ta­lai­sen run­saas­ti. Ku­vauk­sis­sa jou­du­taan aina ot­ta­maan huo­mi­oon ym­pä­ris­tön autentisuustekijöitä. Esi­mer­kik­si ai­kai­sem­pien si­mu­laa­ti­oi­den  tun­nis­tet­ta­via esi­nei­tä (esim. as­ti­oi­ta) ja is­tut­ta­maan eng­lan­nin­kie­lis­tä rek­vi­siit­taa (esim. tie­dot­tei­ta) ku­vaus­ym­pä­ris­töön.

Toi­ses­sa ku­vauk­ses­sa oli mu­ka­na isom­pi jouk­ko näyt­te­li­jöi­tä, niin op­pi­lai­ta kuin opet­ta­ji­a­kin Tu­run kan­sain­vä­li­ses­tä kou­lus­ta sekä muu­ta­ma vuo­ro­sa­na­ton ulko­puo­li­nen hen­ki­lö. Lap­si­näyt­te­li­jöi­den va­lit­se­mi­nen eri­tyi­ses­ti pi­dem­piä vuo­ro­sa­no­ja si­säl­tä­viin roo­lei­hin on haas­ta­va teh­tä­vä, kos­ka myös näyt­te­li­jöi­den itse­il­mai­su ja sel­keys vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti lop­pu­tu­lok­sen on­nis­tu­mi­seen. Sik­si mo­lem­mil­la ker­roil­la suo­ri­tet­tiin koe­luku, jon­ka pe­rus­teel­la va­lin­ta teh­tiin. Las­ten piti myös saa­da huol­ta­jal­taan kir­jal­li­nen lupa voi­dak­seen osal­lis­tua ku­vauk­siin; yh­tään kiel­täy­ty­mis­tä ei ole tois­tai­sek­si ta­pah­tu­nut. Päin­vas­toin, van­hem­mat ovat kiit­tä­neet mah­dol­li­suu­des­ta olla mu­ka­na. Myös opet­ta­jat ovat ol­leet sitä miel­tä, että ku­vaus­päi­vis­tä, jot­ka oli­vat pit­kät ja si­säl­si­vät pal­jon odot­ta­mis­ta, jää op­pi­lail­le hie­no lop­pu­e­lä­män kes­tä­vä muis­to.

3.2. Simulaatioiden esitestaus ja pilotointi

En­sim­mäi­nen si­mu­laa­tio val­mis­tui elo­kuus­sa 2012, ja sitä on pi­lo­toi­tu ja ko­keil­tu kah­des­sa var­si­nais­suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa syys­kuun ai­ka­na. Mar­ras­kuus­sa to­teu­tet­tiin vie­lä toi­nen luok­ka­ko­kei­lu. Ko­kei­luun (si­mu­laa­tio, va­paa­eh­toi­nen haas­tat­te­lu ja ky­se­ly) osal­lis­tu­vien op­pi­lai­den van­hem­mil­ta pyy­det­tiin tut­ki­mus­lupa, ja se saa­tiin kai­kis­ta koe­luok­kien op­pi­lais­ta.

En­nen ko­kei­lua op­pi­laat tu­tus­tui­vat kie­li­tai­don arvioinin eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen tai­to­ta­soi­hin ar­vi­oi­mal­la oman eng­lan­nin kie­len yleis­ta­son­sa pa­pe­ril­la. Si­mu­laa­ti­o­ym­pä­ris­tös­sä on myös mah­dol­li­suus luo­da oma säh­köi­nen kie­li­salk­ku (kie­li­bio­gra­fia ja itse­ar­vi­oin­ti) sekä suo­ri­tuk­sen jäl­keen ar­vi­oi­da oma osaa­mi­sen­sa kus­sa­kin teh­tä­väs­sä erik­seen (vrt. 2.1. ja 2.3.). Tes­taus­vai­hees­sa huo­mat­tiin mm., että kie­li­salk­ku­o­si­on kiel­tä (mm. käy­te­tyt kä­sit­teet ja kie­len yh­te­näi­syys) täy­tyy vie­lä muo­ka­ta sel­lai­sek­si, että se so­vel­tuu ala­kou­lu­i­käi­sel­le.

Li­säk­si kävi ilmi asi­oi­ta (esim. sala­sa­nan vaih­to), jot­ka piti suo­rit­taa seu­raa­van si­mu­laa­ti­on yh­tey­des­sä eri lail­la. Huo­li­mat­ta huo­lel­li­sis­ta esi­val­mis­te­luis­ta tek­niik­ka ja in­ter­net­yh­tey­det ai­heut­ti­vat on­gel­mia mo­lem­mis­sa ko­kei­luis­sa: yh­tey­det pät­ki­vät, si­mu­laa­tio kaa­tui kes­ken suo­ri­tuk­sen, suo­rit­ta­jan ääni ei tal­len­tu­nut tai si­mu­laa­ti­o­ää­net ei­vät kuu­lu­neet kuu­lok­keis­ta. Huo­li­mat­ta suo­ri­tus­vai­heen on­gel­mis­ta op­pi­laat suh­tau­tui­vat si­mu­laa­ti­oon kai­ken kaik­ki­aan työ- ja (itse)ar­vi­oin­ti­ta­pa­na erit­täin po­si­tii­vi­ses­ti. Mer­kit­tä­vä osa vä­lit­tö­mäs­ti si­mu­laa­ti­on jäl­keen vi­de­o­haas­ta­tel­luis­ta va­paa­eh­toi­sis­ta op­pi­lais­ta oli sitä miel­tä, että ha­lu­ai­si­vat ko­keil­la uu­del­leen­kin ja vaih­tai­si­vat pe­rin­tei­set pa­pe­ri­ko­keet si­mu­laa­ti­oi­hin sen vuok­si, että sii­nä pää­see esit­tä­mään suul­lis­ta kie­li­tai­to­aan.

Moni oli po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt sii­tä, että oli ym­mär­tä­nyt si­mu­laa­ti­on kom­mu­ni­kaa­ti­o­ti­lan­teis­sa pa­rem­min kuin oli en­nal­ta olet­ta­nut. Tämä voi vii­ta­ta esim. sii­hen, että op­pi­laan kie­li­tai­to on ol­lut pa­rem­pi kuin se mikä kä­si­tys it­sel­lään on ol­lut tai että si­mu­laa­ti­on kie­li on ol­lut lii­an help­poa. Kos­ka si­mu­laa­ti­ot on kui­ten­kin suun­ni­tel­tu laa­jem­min­kin ala­kou­lus­sa käy­tet­tä­vik­si (pää­pai­no luok­ka-as­teil­la 3-4 ja 5-6 mah­dol­li­suu­del­la laa­jen­taa ylä­kou­lun for­maa­li­eng­lan­tiin), on kie­li­ai­nek­ses­sa jou­dut­tu te­ke­mään jon­kin ver­ran komp­ro­mis­se­ja vaa­ti­vuu­den suh­teen. Suo­rit­ta­jal­la on joka ta­pauk­ses­sa mah­dol­li­suus tuo­da omaa laa­jem­paa osaa­mis­taan esil­le esi­mer­kik­si kom­mu­ni­ka­tii­vi­sis­sa re­a­goin­ti­teh­tä­vis­sä. Tai­to­ta­so­jen vaih­te­lu tu­lee­kin tä­hän­as­ti­ses­sa si­mu­laa­ti­o­ai­neis­tos­sa sel­ke­äs­ti nä­ky­viin.

Pää­tut­ki­mus­ai­neis­to ke­rät­tiin op­pi­las­ky­se­lyl­lä, jon­ka tar­koi­tus on ke­rä­tä ylei­siä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia, ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sia ja tie­toa si­mu­laa­ti­on so­vel­tu­vuu­des­ta CLIL-op­pi­laan kie­li­tai­don ta­son mää­rit­tä­mi­sen työ­ka­luk­si ja prog­res­si­on ku­vaa­jak­si. Oma tut­ki­mus­ky­se­lyn­sä lä­he­tet­tiin myös ko­kei­lu­luok­kien op­pi­lai­den van­hem­mil­le, jot­ka sai­vat mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la ja kat­soa oman lap­sen­sa suo­ri­tuk­sen ko­to­na. Pro­jek­ti­tut­ki­ja­na toi­mi­va Wewer on ana­ly­soi­nut ai­neis­ton, joka jul­kais­taan suu­rem­pa­na ko­ko­nai­suu­te­na vuon­na 2014. Pie­nem­mäs­sä mittakaavaassa en­sim­mäis­tä si­mu­laa­ti­o­ko­ko­nai­suut­ta on esi­tel­ty mm. ITK-päi­vil­lä 2013.

Tä­hän­as­ti­set tu­lok­set ovat var­sin po­si­tii­vi­sia ja lu­paa­vat pal­jon uut­ta muut­tu­nees­sa maa­il­mas­sa suo­ri­tet­ta­val­le, nyky­ai­kai­sel­le ar­vi­oin­nil­le (vrt. yli­op­pi­las­tut­kin­to­ko­keen säh­köis­tä­mi­nen). Op­pi­laat ja van­hem­mat esit­ti­vät myös ar­vok­kai­ta ke­hi­tys- ja pa­ran­nus­eh­do­tuk­sia. Tal­vel­la 2013 ke­rä­tyn toi­sen si­mu­laa­ti­on tut­ki­mus­ai­neis­to tuo var­mas­ti lisä­va­loa si­mu­laa­ti­on so­vel­tu­vuu­teen kak­si­kie­li­sen CLIL-ope­tuk­sen oppi­si­säl­tö­jen vie­ras­kie­li­sen hal­lin­nan ar­vi­oin­tiin. Ot­si­kon ky­sy­myk­seen sii­tä, mik­si elo­kuva­poh­jai­sia si­mu­laa­ti­oi­ta pi­täi­si/voi­si käyt­tää koko­nais­val­tai­sen kie­li- ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­sen tu­ek­si, vas­taa­vat par­hai­ten pi­lo­toin­tiin osal­lis­tu­neet op­pi­laat. Alla ole­vat esi­merk­ki­kom­men­tit ovat vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lais­ten op­pi­lai­den.

[1] An­der­son L.W., Kraftwohl D.R. & al. (eds.) 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Re­vi­si­on of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

[1] Profiling Learning Prog­res­si­on in CLIL Environments through Computer Simulations. Lisä­tie­toa ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta ja sen toi­mi­jois­ta: http://rule.uta.fi/proficom

[2] A platform of resources and references for plurilingual and multicultural education http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp?  (14.11.2012)

[3] Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ks. esim. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_EN.asp (14.11.2012)

[4] Haa­ta­ja, Kim: Integriert, intensiviert oder nach ”alt-bewährten” Rezepten? Auswirkungen der Lernumgebung und Unterrichtsmethodik auf den Lernerfolg beim schulischen Fremdsprachenerwerb. Univ.Diss. Heidelberg. Mar­burg: Tectum, 2005.

[5] Haa­ta­ja, Kim: Das Konzept LangPerform – Entwicklung und Einsatz von Simulationsinstrumenten zur computermedialen Dokumentierung von (fremd-)sprachlichen Kompetenzen – innovativ und integrativ. In: Bogner, A., et.al.: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Bd. 36 Mehrsprachigkeit. Mün­chen:iudicium, 2010.

[6] An­der­son L., Kraftwohl D. & al. (eds) 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Re­vi­si­on of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013