Oppimispeli tukemassa ja monipuolistamassa matematiikan opiskelua

Oppimispelien käyttöönotto Vaajakoskella, Minna Kytölä

Taustaa

Pe­lien mo­ti­voi­vuus on to­det­tu mo­nis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja se pe­rus­tuu usein uu­sien asi­oi­den op­pi­mi­sel­le. Pe­laa­ja saa­vut­taa flow-ti­lan, kun hän kamp­pai­lee so­pi­van ko­kois­ten haas­tei­den pa­ris­sa, ajan­taju ka­to­aa ja pe­laa­ja on täy­sin kes­kit­ty­nyt toi­min­taan­sa. Jos tämä peli­ko­ke­mus ja flow-tila saa­tai­siin val­jas­tet­tua ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ten si­säl­tö­jen op­pi­mi­seen, avai­si se täy­sin uu­sia mah­dol­li­suuk­sia (Prensky, M. Digital game-based learning.New York:McCraw-Hill, 2000).

Li­säk­si  tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan op­pi­mi­sen kaikkiallistuminen tuo kou­lul­le uu­sia  pai­nei­ta ke­hit­tää ope­tus­me­ne­tel­miä, jot­ka vas­taa­vat yh­teis­kun­nan ke­hi­tys­tä, pi­tää op­pi­laan kan­nal­ta opis­ke­lun mie­lek­kää­nä ja tuo kou­lun lä­hem­mäk­si op­pi­laan ar­kea. (Poh­jo­la K., KTL:n ar­tik­ke­li­ko­ko­el­ma, 2011)

Mi­nul­la oli hie­no mah­dol­li­suus pit­kään opet­ta­jan työ­tä teh­nee­nä pääs­tä mu­kaan OVI-hank­kee­seen vuo­dek­si tes­taa­maan eri­lai­sia oppi­mis­pe­le­jä, ja kar­toit­ta­maan nii­tä oppi­ai­neit­tain ja ikä­luo­kit­tain ope­tus­suun­ni­tel­maan pei­la­ten. Pe­lien mo­ti­voi­vuus ja nii­den tuo­ma op­pi­mi­sen ilo sai­vat mi­nut va­kuut­tu­neek­si oppi­mis­pe­lien toi­mi­vuu­des­ta suo­ma­lai­ses­sa pe­rus­kou­lus­sa. Suo­ma­lai­seen ope­tus­suun­ni­tel­maan so­pi­via il­mai­sia oppi­mis­pe­le­jä löy­tyy mil­tei kaik­kiin oppi­ai­nei­siin. Kos­ka ma­te­ma­tii­kan kie­li on kan­sain­vä­li­nen, löy­tyy ma­te­ma­tiik­kaan eri­ta­soi­sia pe­le­jä ver­kos­sa val­ta­vas­ti. Niis­tä seu­lou­tui omaan ope­tuk­see­ni yksi hel­mi, Sumdog.com, jon­ka pää­tin ot­taa 5. luok­ka­ni kans­sa osak­si ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta.

Läh­tö­koh­ta­na pe­laa­mi­sel­le oli op­pi­lai­den pe­rus­las­ku­toi­mi­tus­ten su­ju­vuu­den har­joit­te­lu. Jat­kos­sa op­pi­laat voi­vat va­li­ta pe­lin har­joit­teet osak­si omaa op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­ään (PLE) kir­ja- ja vih­ko­teh­tä­vien si­jaan.

Ryhmä

Luo­kas­sa­ni on 24 op­pi­las­ta, 11 poi­kaa ja 13 tyt­töä.  Ryh­mä on iloi­nen, vil­kas ja he­te­ro­gee­ni­nen. Op­pi­lais­ta kol­man­nek­sel­la on eri­lai­sia op­pi­mi­sen tai kom­mu­ni­kaa­ti­o­ky­vyn vai­keuk­sia, mut­ta pää­osin heil­lä on erin­o­mai­set työs­ken­te­ly­tai­dot. Työs­ken­te­ly on ah­ke­raa ja tar­vit­ta­es­sa kaik­kien kans­sa su­ju­vaa. So­vim­me op­pi­lai­den kans­sa ryh­mä­työs­ken­te­ly­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­sen yh­dek­si ta­voit­teek­si täl­le vuo­del­le.

 

Sumdog

Sumdog.com on eng­lan­ti­lai­nen ma­te­ma­tii­kan oppi­mis­peli. Sii­nä on muu­ta­mia omi­nai­suuk­sia, jot­ka te­ke­vät pe­lis­tä kou­kut­ta­van. Jo­kai­ses­ta oi­ke­as­ta las­kun vas­tauk­ses­ta saa ko­li­kon. Ko­li­koil­la voi tuunata omaa peli­hah­moa (hal­vim­mat os­tet­ta­vat ta­va­rat shopissa mak­sa­vat 200 ko­lik­koa). Ko­li­koi­den mää­rä kas­vat­taa eläin­ta­soa (animal level). Esim. pe­lin alku­ti­lan­teen rus­ke­as­ta ro­tas­ta ko­ho­aa sim­pans­sik­si, kun 500 ko­lik­koa on tie­nat­tu. Kau­pas­sa käy­te­tyt ko­li­kot ei­vät las­ke eläin­ta­soa. Pe­lin vas­tus­ta­jan voi va­li­ta (online-pe­laa­ja maa­il­mal­ta, luok­ka­ka­ve­ri tai tie­to­kone). Eri pe­le­jä on n. 20 eri­lais­ta, yk­sin­pe­lis­tä nel­jää vas­tus­ta­jaa vas­taan pe­lat­ta­via. Jo­kai­seen pe­liin voi va­li­ta har­joi­tel­ta­van tai­don yli sa­das­ta eri­lai­ses­ta tai­dos­ta. Teh­tä­vät vai­keu­tuu pe­laa­jan tai­to­jen ke­hit­ty­es­sä.

Pelin käytöönotto

Tu­tus­tuim­me Sumdogiin heti en­sim­mäi­sel­lä kou­lu­vii­kol­la. Ko­ko­sin luo­kan kos­ke­tus­tau­lun ää­reen ja kä­vim­me pe­lin omi­nai­suu­det yh­des­sä pe­la­ten läpi. Kos­ka luo­kas­sa syt­tyi ki­pi­nä vä­lit­tö­mäs­ti, sai­vat op­pi­laat en­sin ko­keil­la pe­liä vie­raa­na (play as a guest).  Loin heil­le seu­raa­vak­si päi­väk­si omat peli­tun­nuk­set.  Sumdog an­taa op­pi­lail­le pe­laa­ja­tun­nuk­set ja sala­sa­nat, jot­ka voi prin­ta­ta op­pi­lail­le suo­raan vih­koon lii­mat­ta­vak­si.  Kir­jau­dut­tu­aan pe­liin op­pi­las voi al­kaa ke­rä­tä ko­li­koi­ta ja jat­kaa sii­tä mi­hin on edel­li­sel­lä peli­ker­ral­la jää­nyt. Hän voi myös haas­taa luok­ka­ka­ve­rin pe­liin vas­tus­ta­jak­si.

Luo­kas­sa­ni on nel­jä op­pi­las­ko­net­ta ja yksi, joka on yh­dis­tet­ty kos­ke­tus­tau­luun. Kos­ka kone­vuo­ro­ja oli ja­et­ta­va, työs­ken­te­lim­me 20 min py­sä­keil­lä eri ai­hei­ta aluk­si. Aika oli juu­ri so­pi­va peli­het­keen, sen jak­soi jo­kai­nen kes­kit­tyä pe­liin vä­sy­mät­tä. Työ­rau­han an­ta­mi­nen toi­sil­le oli aluk­si haas­teel­lis­ta, mut­ta pa­rin har­joit­te­lu­päi­vän jäl­keen se­kin su­jui erin­o­mai­ses­ti. Toki ko­tiin jää­vät teh­tä­vät oli­vat kan­nus­ti­me­na, omaan työ­hön kes­kit­ty­neel­le ei jää­nyt pal­joa te­ke­mis­tä.  Py­sä­kit toi­mi­vat myös eriyt­tä­mi­sen kan­nal­ta erin­o­mai­se­na työs­ken­te­ly­ta­pa­na. Mi­nul­le jäi pa­rem­min ai­kaa seu­ra­ta kaik­kien työs­ken­te­lyä ja työn jäl­keä.

Op­pi­laat pe­la­si­vat en­sim­mäi­sen vii­kon va­paas­ti va­lit­se­mi­aan las­ku­toi­mi­tuk­sia. Ta­voit­tee­na oli ylei­ses­ti las­ku­su­ju­vuu­den saa­mi­nen ke­sän jäl­keen, ja pe­lin omi­nai­suuk­siin tu­tus­tu­mi­nen. Kes­kus­te­lim­me päi­vit­täin ly­hy­es­ti pe­leis­tä, mitä uu­sia pe­le­jä oli pe­lat­tu ja ki­voik­si ko­et­tu, ja mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia ku­kin oli ko­li­koil­laan avatarelleen hank­ki­nut. Kes­kus­te­lut taas li­sä­si peli-in­toa, kun ko­li­koi­ta piti hank­kia li­sää, jot­ta avatar sai­si uu­sia va­rus­tei­ta. Tämä vil­lit­si   var­sin­kin ty­töt. Yh­del­tä äi­dil­tä tuli hu­vit­tu­nut vies­ti, jos­sa hän ker­toi tyt­tä­ren­sä sa­no­neen: ”Äiti, en voi us­koa, mut­ta mä oon ihan kou­kus­sa tohon ma­ti­kan pe­liin.”

Alku­vai­heen jäl­keen kuu­min peli-into laan­tui, ja so­vim­me, että op­pi­laat voi­vat pe­la­ta lisä­teh­tä­vä­nä, ”pelivälkkä”-vuo­rol­laan ker­ran vii­kos­sa klo 12 väli­tun­nil­la tai ko­to­na.

Koti­pe­laa­mi­sen in­noit­ta­jak­si ase­tin luo­kal­le haas­teen, challegen. Meil­lä al­koi mur­to­luku­jak­so ma­te­ma­tii­kas­sa, ja ra­joi­tin pe­lat­ta­vat las­kut mur­to- ja desi­maa­li­las­kui­hin. Haas­teek­si ase­tin 500 ko­lik­koa, mit­kä piti ke­rä­tä 2 vii­kon ai­ka­na. Tämä oli ai­van lii­an vaa­ti­ma­ton haas­te. En­sim­mäi­set oli­vat saa­vut­ta­neet haas­teen jo sa­ma­na il­ta­na. Nämä no­peim­mat ja in­nok­kaim­mat pe­laa­jat har­mit­te­li­vat myös ra­joit­tei­ta, joka esti hei­dän ete­ne­mi­sen­sä pe­lis­sä. Sii­tä siis opim­me, että haas­teen pi­tää olla tar­peek­si suu­ri ja ra­joit­tei­den väl­jät, jott­ei lah­jak­kai­den op­pi­lai­den ete­ne­mi­nen pe­lis­sä esty.

Peli opettajana ja kannustajana

Peli toi her­kul­li­ses­ti eri­lai­sia las­ku­toi­mi­tuk­sia se­kai­sin op­pi­lai­den las­ket­ta­vik­si. Mm. mur­to­lu­ku­jen se­as­sa al­koi tul­la pik­ku­hil­jaa yh­te­ne­väi­syyk­siä desi­maa­li­lu­ku­jen kans­sa. Kun asi­aa var­si­nai­ses­ti alet­tiin har­joi­tel­la, oli de­si­maa­lien ja mur­to­lu­ku­jen yh­teys useim­mil­le sel­vä asia, vain eri­tyis­o­pe­tus­po­ruk­ka kai­pa­si tar­kem­paa ha­vain­nol­lis­ta­mis­ta. Sen jäl­keen pe­li­kin su­jui heil­lä taas uu­del­la in­nol­la eteen­päin.

Sumdog toi­mii erin­o­mai­se­na kan­nus­ti­me­na pe­rus­las­ku­toi­mi­tus­ten las­ke­mi­seen. Pe­lil­li­syys an­taa kim­mok­keen tree­na­ta. Sumdog an­taa op­pi­laal­le vai­ku­tel­man, että hän kil­pai­lee vas­tus­ta­jaa vas­taan, mut­ta pe­lis­sä saa ko­li­koi­ta vain oi­kei­den vas­taus­ten ver­ran. Sa­maa pe­liä voi pe­la­ta vas­tak­kain eri las­kuil­la toi­sen vas­ta­tes­sa ker­to­las­kui­hin toi­sen har­joi­tel­les­sa yh­teen­las­kua.

Kak­si eri­tyis­tä tu­kea vaa­ti­vis­ta op­pi­lais­ta­ni osoit­tau­tui­vat tek­ni­ses­ti ja di­gi­taa­li­sel­ta luku­tai­dol­taan erit­täin tai­ta­vik­si. Sen li­säk­si, että he har­joit­te­li­vat pe­rus­tai­to­jaan pe­lin avul­la, he toi­mi­vat myös mei­dän mui­den tek­ni­si­nä opas­ta­ji­na. Mo­net pie­net tek­ni­set pul­mat rat­ke­si­vat hei­dän tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la. Oli ilo huo­ma­ta, kuin­ka hie­no­ja ver­tais­kou­lut­ta­jia heis­tä muo­dos­tui meil­le muil­le, niin toi­sil­le op­pi­lail­le kuin mi­nul­le­kin. Itse­tun­non kas­vun näki ai­van sil­mis­sä: ”Täs­sä minä olen hyvä!”

Sumdog opettajan työvälineenä

Sumdog tar­jo­aa mo­nia ar­vi­oin­nin ja op­pi­mi­sen seu­raa­mi­sen työ­vä­li­nei­tä opet­ta­jal­le. Kun luo­kan op­pi­laat on kir­jat­tu pe­liin, opet­ta­ja voi seu­ra­ta op­pi­lai­den ak­tii­vi­suut­ta oman teacher-re­kis­te­rin­sä kaut­ta. Sumdog lä­het­tää opet­ta­jal­le säh­kö­pos­tiin tie­don, kun ”lesson” al­kaa. Peli tun­nis­taa ta­pah­tu­man tun­nik­si, kun tar­peek­si usea op­pi­las kir­jau­tuu pe­liin yhtä ai­kaa. Peli mit­taa sen ai­ka­na oi­kei­den vas­taus­ten pro­sen­tu­aa­lis­ta mää­rää las­ke­tuis­ta las­kuis­ta. Pe­lin mak­sul­li­nen ver­sio an­tai­si jopa tar­kat tie­dot mit­kä osa-alu­eet su­ju­vat hei­kom­min ja kai­paa­vat tu­kea.

Opet­ta­ja voi ra­ja­ta tai oh­ja­ta op­pi­lai­den pe­le­jä luo­mal­la omas­ta va­li­kos­taan Challengen. Haas­tees­sa mää­ri­tel­lään mitä tai­to­ja har­joi­tel­laan, kau­an haas­teen suo­rit­ta­mi­seen on ai­kaa (esim viik­ko tai jak­so) ja pal­jon­ko oi­kei­ta vas­tauk­sia/pe­lat­tu­ja pe­le­jä haas­teen saa­vut­ta­mi­seen tar­vi­taan. Opet­ta­ja voi muo­dos­taa myös luo­kal­le kil­pai­lun (Competition) mää­rä­tyk­si ajak­si.

Eriyt­tä­mi­nen. Sa­maa pe­liä voi pe­la­ta vas­tak­kain eri­lai­sil­la teh­tä­vil­lä (esim. toi­sel­la yh­teen­las­ku,  toi­sel­la ker­to­tau­lu). Vas­tus­ta­jan las­kut ei­vät näy muil­le. Myös haas­teen voi opet­ta­ja laa­tia eriyt­tä­mäl­lä si­säl­lön op­pi­laan ta­soa vas­taa­vak­si. Las­ku­jen mää­rät ovat kui­ten­kin sa­mat, jo­ten har­joi­tus­ta saa jo­kai­nen sa­man ver­ran. Op­pi­laat voi­vat pe­la­ta lisä­teh­tä­vä­nä, ”pelivälkkä”-vuo­rol­laan tai ko­to­na.

Motivaatio

Sumdog toi in­nos­tus­ta las­ke­mi­seen. Se oli muu­ta kuin pa­pe­ri ja kynä. Kos­ke­tus­tau­lu­vuo­rot oli­vat hy­vin ky­syt­ty­jä. Sumdog toi­mii erit­täin hy­vin kos­ke­tus­tau­lul­la pa­reit­tain­kin pe­lat­tu­na. Jo­kai­nen peli tie­tys­ti ku­luu jos­sain vai­hees­sa ja kyl­läs­ty­mi­sen vai­he tu­lee en­nen pit­kää. On vii­saut­ta vaih­taa me­to­dia hie­man tätä en­nen. Itse tul­kit­sin Sumdogin par­haat päi­vät men­neek­si, kun op­pi­lail­ta tuli ky­sy­mys: ”Mil­loin sä ope­tat meil­le taas jon­kun uu­den pe­lin?” Luu­len­pa, että se seu­raa­va pi­ak­koin ope­tel­ta­va peli tu­lee ole­maan Mangahigh.

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013