10. Virtuaalinen työpöytä - Unelmakoulun pilvenkevyt reppu

UNELMAKOULU, Allan Schneitz, Hannu Särkkä, Kasavuoren koulu, Kauniainen

Kasa­vuo­ren kou­lun tar­jo­a­mien säh­köis­ten pal­ve­lui­den, ku­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­töä ha­lut­tiin ke­hit­tää käyt­tä­jä­läh­töi­sem­mäk­si ja nii­den ha­lut­tiin toi­mi­van il­man eril­li­siä asen­nuk­sia niin kou­lus­sa kuin ko­to­na.

Loim­me säh­köi­siä oppi­ma­te­ri­aa­le­ja, muis­tiin­pano­vä­li­nei­tä, vi­de­oi­den kat­se­lua ja ku­vaa­mis­ta sekä so­si­aa­lis­ta me­di­aa var­ten ko­ko­nai­suu­den, jol­le muo­dos­tui ni­mek­si Pil­ven­ke­vyt rep­pu. Se on yleis­ni­mi­tys op­pi­lai­den ja opet­ta­jien käy­tös­sä ole­val­le vir­tu­aa­li­sel­le työ­pöy­däl­le ja sen kaut­ta yh­teen paik­kaan kes­ki­te­tyil­le kou­lun tar­jo­a­mil­le op­pi­mis­pal­ve­luil­le.

Pil­ven­ke­vyt rep­pu täy­den­tää mui­den kou­lu­vä­li­nei­den, ku­ten kir­jo­jen, vih­ko­jen ja ky­nien käyt­töä. Se tuo tasa-ar­voa op­pi­lai­den vä­lil­le, sil­lä nyt säh­köis­ten työ­vä­li­nei­den käyt­tö ja hyö­dyn­tä­mi­nen kou­lu­töis­sä ei ole opet­ta­jan ak­tii­vi­suu­des­ta kiin­ni. Se myös mah­dol­lis­taa kou­lun ko­neil­la aloi­tet­tu­jen töi­den jat­ka­mi­sen ko­to­na tai mis­sä ta­han­sa kou­lun ulko­puo­lel­la. Mi­tään eril­li­siä asen­nuk­sia ei ko­neel­le tar­vi­ta. Riit­tää kun­han käy­tös­sä on se­lain ja in­ter­net.

Unel­ma­kou­lun Pil­ven­ke­vy­en re­pun voi ot­taa käyt­töön­sä kuka ta­han­sa opet­ta­ja ryh­män­sä kans­sa ja osa­na unel­ma­kou­lu­pal­ve­lui­den kan­sal­lis­ta pi­lo­toin­tia ne kou­lut, jot­ka ha­lu­a­vat säh­köi­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön­sä vas­taa­van tar­pei­taan.

Sähköiset palvelut – yhteisölliset koulun muistiinpano- ja oppimisvälineet

To­te­sim­me vuon­na 2007 erääs­sä ko­kouk­ses­sa, että op­pi­laat ei­vät tun­tu­neet toi­mi­van kou­lun näkö­kul­mas­ta mis­sään kou­lun tar­jo­a­mis­sa säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sa. He ei­vät käyt­tä­neet kou­lun tar­jo­a­maa säh­kö­pos­tia ja oli opet­ta­jas­ta kiin­ni, pal­jon­ko tie­to­tek­niik­kaa hyö­dyn­net­tiin. Ja vaik­ka sitä hyö­dyn­net­tiin, ei ol­lut ole­mas­sa mi­tään jär­ke­vää paik­kaa ar­kis­toi­da töi­tä tai teh­dä nii­tä yh­tei­söl­li­ses­ti. Pal­ve­lui­den käyt­tö oli vai­val­lois­ta ja sa­tun­nais­ta. Koim­me uh­ka­na kou­lun syr­jäy­ty­mi­sen op­pi­lai­den ar­jes­ta täl­tä osi

Tätä var­ten aloim­me kou­lut­taa opet­ta­jia jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti uu­siin yh­tei­söl­li­siin työ­ym­pä­ris­töi­hin. Va­lit­sim­me lin­jak­si avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­vat yh­tei­söl­li­set työ­a­lus­tat, ku­ten Moodle, wikit ja blo­git. Tämä sik­si, että pys­tyim­me hank­ki­maan kou­lun ra­jal­li­sil­la re­surs­seil­la li­sens­si­mak­su­jen mak­sa­mi­sen si­jaan pal­ve­lui­den tek­ni­sen yllä­pi­don yri­tyk­sil­tä. Toi­nen iso hyö­ty oli se, ett­ei näi­den työ­a­lus­to­jen käyt­tö vaa­ti­nut eril­li­siä asen­nuk­sia ko­neel­le.

Toi­min­ta on laa­jen­tu­nut niin, että vuo­sien saa­tos­sa olem­me saa­neet opet­ta­jien ja op­pi­lai­den käyt­töön tois­ta­kym­men­tä pal­ve­lua, joil­la on mah­dol­lis­ta moni­puo­lis­taa ja hel­pot­taa eri op­pi­mis­ta­po­jen tu­ke­mis­ta kou­lus­sa – tut­ki­tus­ti. Pal­ve­luis­sa on käyt­tä­jil­lä mah­dol­lis­ta il­man eril­li­siä oh­jel­mien asen­nuk­sia tal­len­taa, koos­taa ja ja­kaa oman kou­lun yh­tei­sön kes­ken teks­te­jä, vi­de­oi­ta ja esi­tyk­siä. Ne py­sy­vät myös tal­les­sa oman käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan ta­ka­na.

Unelmasalkku – sähköinen portfolio tehtävien jakamista ja palauttamista varten

Kiel­ten­o­pet­ta­jat oli­vat tot­tu­neet moni­puo­lis­ta­maan ope­tus­taan te­ke­mäl­lä kir­jan teh­tä­vien rin­nal­le itse koos­ta­mi­aan teh­tä­vä­mo­nis­tei­ta. Op­pi­laat oli­vat tot­tu­neet ke­rää­mään opet­ta­jan te­ke­mät teh­tä­vä­mo­nis­teet omaan map­piin­sa. Mo­nis­teet täy­tet­tiin pe­rin­tei­ses­ti ky­näl­lä kir­joit­ta­mal­la ja säi­löt­tiin map­piin omak­si op­pi­mis­port­fo­li­ok­si. Teh­tä­vien mo­nis­ta­mi­seen ku­lui run­saas­ti opet­ta­jan ai­kaa eikä pa­pe­ri­pi­no­jen hal­lin­ta ma­peis­ta huo­li­mat­ta ol­lut mie­le­käs­tä. Kiel­ten­o­pet­ta­jat toi­vat on­gel­man ylei­sem­pään kes­kus­te­luun. Kes­kei­nen on­gel­ma oli ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta, sil­lä pelk­kä teh­tä­vien siir­tä­mi­nen säh­köi­sik­si ei vas­tan­nut tar­vet­ta.

Osa­na Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­maa Kie­li­ti­vo­li-han­ket­ta Kasa­vuo­ren kou­lun kiel­ten­o­pet­ta­jat al­koi­vat et­siä vaih­to­eh­tois­ta rat­kai­sua mi­ten op­pi­lai­den tuot­ta­mat työt voi­tai­siin säi­lyt­tää säh­köi­ses­ti map­pien si­jaan. Tar­ve oli saa­da kes­ki­tet­ty paik­ka, jos­sa opet­ta­jat voi­si­vat ja­kaa vai­vat­to­mas­ti teh­tä­viä ryh­mil­le ja vas­taan­ot­taa op­pi­lai­den tuot­ta­mat työt yh­des­sä pai­kas­sa.

Teh­tä­vien hal­lit­se­mis­ta ja ja­ka­mis­ta var­ten ra­ken­net­tiin käyt­tä­jän tar­pei­ta vas­taa­va pal­ve­lu, jos­sa opet­ta­ja voi liit­tää teh­tä­viin­sä liit­tei­tä mis­tä ta­han­sa verk­ko­poh­jai­ses­ta pal­ve­lus­ta. Teh­tä­vää ja­et­ta­es­sa ei vie­lä si­do­ta opis­ke­li­jaa yh­teen säh­köi­seen alus­taan, jol­la vas­taus on tuo­tet­ta­va. Opis­ke­li­ja voi si­ten itse päät­tää mitä verk­ko­poh­jais­ta pal­ve­lua ha­lu­aa käyt­tää kul­loi­sen­kin op­pi­las­työn te­ke­mi­seen.

Unel­ma­sal­kun käyt­töön­oton myö­tä kiel­ten­o­pet­ta­jat ovat pääs­seet eroon map­pi­pi­nois­ta, jot­ka en­nen hal­lit­si­vat luok­ka­ti­laa. Opis­ke­li­joi­den teh­tä­vät ovat myös hel­pos­ti hal­lit­ta­vis­sa ja tar­kas­tet­ta­vis­sa ver­kos­sa yh­des­sä pai­kas­sa. Eril­lis­tä asen­nus­ta ei ko­neel­le tar­vi­ta, sil­lä Unel­ma­salk­ku on täy­sin verk­ko­poh­jai­nen. Sen käyt­tä­mi­seen tar­vi­taan vain se­lain ja in­ter­net­yh­teys. Ny­kyi­sel­lään teh­tä­vän­an­non te­ke­mi­seen me­nee Unel­ma­sal­kul­la vain mur­to-osa ajas­ta, joka en­nen käy­tet­tiin teh­tä­vien valo­ko­pi­oi­mi­seen.

Movie-palvelu – videoiden katselua ja kuvaamista

Vi­de­oi­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä op­pi­mi­ses­sa on pal­jon po­si­tii­vi­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia. Eri­tyi­ses­ti op­pi­laat pi­tä­vät sitä mo­ti­voi­va­na työ­ta­pa­na.

Vaik­ka vi­de­oi­den käyt­tö ei si­näl­lään kor­vaa mi­tään ny­kyi­sis­tä työ­ta­vois­ta, olem­me ha­lun­neet tuo­da sen yh­dek­si työ­ta­vak­si kou­luun mui­den rin­nal­le. Tätä var­ten sol­mim­me yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Ci­ce­ro Learning -ver­kos­ton kans­sa, jon­ka joh­ta­ja Jari Mul­ti­sil­ta on jo vuo­sia ke­hit­tä­nyt Movie-vi­de­o­pal­ve­lu­a­lus­taa ja tut­ki­nut sen kaut­ta vi­de­oi­den tuot­ta­mi­sen ja yh­tei­söl­li­sen käyt­tä­mi­sen hyö­ty­jä op­pi­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Mei­tä miel­lyt­ti myös se, ett­ei Movie vaa­di ko­neil­le eril­lis­tä asen­nus­ta, vaan että se saa­tiin toi­mi­maan sau­mat­to­mas­ti osa­na Unel­ma­kou­lun vir­tu­aa­lis­ta työ­pöy­tää.

Olem­me saa­neet Movien käy­tös­tä ja sii­hen liit­ty­väs­tä tut­ki­mus­yh­teis­työs­tä pal­jon ar­vo­kas­ta tie­toa vi­de­oi­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä op­pi­mi­sen tu­ke­na.

Pelit koulun arjessa

On tut­kit­tu, että pai­kal­laan is­tu­mi­nen on yksi te­hot­to­mim­mis­ta op­pi­mis­ta­vois­ta. Liik­ku­mi­sen li­sää­mi­nen eri ta­voin kou­luun on ol­lut jo pit­kään Ope­tus­hal­li­tuk­sen yksi ke­hit­tä­mi­sen pai­no­tus­alue. Kou­lun kan­nal­ta on ol­lut mie­len­kiin­tois­ta tuo­da uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja ja ele­ment­te­jä kou­luun pe­lien kaut­ta.

Olem­me teh­neet jo mon­ta vuot­ta yh­teis­työ­tä Kris­ti­an Kiilin joh­ta­man Tam­pe­reen tek­nil­li­sen yli­o­pis­ton Po­rin AMC-yk­si­kön kans­sa. Ky­sei­nen yk­sik­kö on kes­kit­ty­nyt lii­kun­ta­pe­lien ja verk­ko­poh­jais­ten op­pi­lai­ta ak­ti­voi­vien pe­lien tut­ki­mi­seen. Hei­dän kans­saan yh­teis­työs­sä on et­sit­ty ta­po­ja, jol­la pe­lil­li­syys voi­daan tuo­da osak­si op­pi­laan ar­kea.

Yh­teis­työn kaut­ta ovat Kasa­vuo­ren kou­lun op­pi­laat ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na tes­taa­mas­sa uu­sia pe­le­jä. Olem­me saa­neet kan­sain­vä­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­viä tut­ki­mus­tu­lok­sia yh­tei­söl­lis­ten lii­kun­ta­pe­lien hyö­ty­jen osal­ta ja sii­tä, mitä lisä­ar­voa tuo, kun op­pi­laal­la on mah­dol­li­suus itse ra­ken­taa pe­le­jä Peli­teh­das-pal­ve­lus­sa.

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013