”Sotungin Lukio on erityislaatuinen paikka”

Raportti Sotungin lukion opettajien ja opiskelijoiden Second Life –kokemuksista Hannes Pettersson, Anna Linnakylä

Vuon­na 2009 Sotungin lu­ki­os­sa al­koi pi­o­nee­ri­pro­jek­ti Ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen uu­det ta­vat vir­tu­aa­li­sis­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä (KokeVirtu). Tä­hän pro­jek­tiin Sotunki va­lit­si vir­tu­aa­li­maa­il­mak­si Second Lifen. Täs­sä ra­por­tis­sa esi­tel­lään pi­o­nee­ri­pro­jek­tiin liit­ty­viä Sotungin lu­ki­on opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den Second Life -ko­ke­muk­sia sekä poh­di­taan mah­dol­lis­ta Second Lifen tu­le­vai­suut­ta osa­na kou­lun ar­kea.

Opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den haas­tat­te­luis­ta nou­see vah­vas­ti esiin, että Sotungin lu­kio on eri­tyis­laa­tui­nen paik­ka. Po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus työ- ja opis­ke­lu­ym­pä­ris­tös­tä vai­kut­taa sii­hen, että pi­o­nee­ri­pro­jek­tiin on osal­lis­tu­nut kak­si kol­mas­osaa opet­ta­jis­ta.  Sotungin opet­ta­jien halu olla mu­ka­na uu­sien op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ko­kei­lus­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä on var­mas­ti myös sen an­si­oi­ta, että Sotungissa on ol­lut ta­pa­na jär­jes­tää pal­kal­li­sia pe­da­go­gi­sen suun­nit­te­lun ilta­päi­viä, jois­sa ja­e­taan tie­tout­ta esi­mer­kik­si tek­ni­sis­tä rat­kai­suis­ta tai pe­da­go­gi­sis­ta ide­ois­ta. Ti­lai­suuk­sis­sa on myös ol­lut mah­dol­lis­ta ke­hit­tää omia kurs­se­jaan esi­mer­kik­si etä­lu­ki­o­ta var­ten. Näis­sä ilta­päi­vis­sä myös Second Life on ol­lut kes­kus­te­lun ai­hee­na.

Opet­ta­jien li­säk­si myös opis­ke­li­jat nos­ti­vat haas­tat­te­luis­sa esiin Sotungin Lu­ki­on eri­tyis­laa­tui­suu­den; Opis­ke­li­jat ko­ki­vat, että Sotungin lu­kio on ren­to paik­ka ja että op­pi­laat ja opet­ta­jat viih­ty­vät siel­lä.

Second Life

Lin­den Labs jul­kai­si Second Lifen vuon­na 2003. Second Life on kol­mi­u­lot­tei­nen vir­tu­aa­li­maa­ilma, jon­ka si­säl­tö on käyt­tä­jien luo­maa. Second Lifessä käyt­tä­jiä esit­tä­vät avataret, jot­ka ovat käyt­tä­jien il­mes­ty­miä maa­il­mas­sa. Pe­leis­tä poi­ke­ten Second Lifessä ei ole pe­lat­ta­vaa juon­ta. Täs­tä syys­tä hen­ki­löi­tä kut­su­taan asuk­kaik­si, jot­ka ovat va­pai­ta kul­ke­maan ja tut­ki­maan Second Lifen laa­jaa maa­il­maa.

Meta­vers­tas Oy to­teut­ti Sotungin saa­ren. Pää­a­si­al­li­se­na yh­teys­hen­ki­lö­nä on ol­lut An­ni­ka Kes­ki­nen, joka tun­ne­taan Second Lifessä ni­mel­lä Yolanda Hir­vi. Mu­ka­na on ol­lut myös Pek­ka Qvist, joka tun­ne­taan Second Lifessä ni­mel­lä Case Dirval. Opet­ta­jien tai­ta­man pe­da­go­gii­kan ja Meta­vers­taan tie­to-tai­don avul­la syn­tyi pe­da­go­gi­ses­ti uu­den­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia: ”voi olla et me ei edes vie­lä näh­dä, mi­ten moni­u­lot­tei­sia mah­dol­li­suuk­sia tommoinen 3D-ym­pä­ris­tö tar­jo­aa”.

Opettaja- ja oppilashaastattelut

Sotungin opet­ta­jia ja op­pi­lai­ta haas­tat­te­li Anna Lin­na­kylä 13.–16.12.2011. Opet­ta­jien haas­tat­te­lu­ai­neis­to koos­tuu nel­jäs­tä yk­si­lö­haas­tat­te­lus­ta ja opis­ke­li­joi­den kol­mes­ta ryh­mä­haas­tat­te­lus­ta. Jo­kai­nen haas­tat­te­lu kes­ti kes­ki­mää­rin puo­li tun­tia. Haas­tat­te­lu­jen to­teu­tuk­ses­ta ja vie­rai­lus­ta on ai­em­min il­mes­ty­nyt Anna Lin­na­ky­län ra­port­ti ”Vie­rai­lu Sotungin lu­ki­os­sa”. Haas­tat­te­lu­jen ta­voit­tee­na on kar­toit­taa Second Lifen ope­tus­käy­tön mah­dol­li­suuk­sia ja haas­tei­ta.

Sotungin opet­ta­ja­haas­tat­te­lui­hin osal­lis­tui nel­jä ai­neen­o­pet­ta­jaa, jois­ta yksi toi­mi myös luo­kan­o­pet­ta­ja­na ja yksi etä­lu­ki­on op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­hank­keen ve­tä­jä­nä.  Opet­ta­jien roo­lit on esi­tel­ty tau­lu­kos­sa 1.

Tau­luk­ko 1. Haas­tat­te­luun osal­lis­tu­nei­den hen­ki­löi­nen ope­tet­ta­vat ai­neet

Haas­tat­te­lui­hin osal­lis­tui myös kym­me­nen opis­ke­li­jaa, jot­ka oli­vat lu­ki­on en­sim­mäi­sel­lä ja toi­sel­la vuo­si­kurs­sil­la. Haas­tat­te­lut teh­tiin ryh­mis­sä, jo­ten ide­a­na oli en­nen kaik­kea hah­mot­taa ryh­mien ylei­siä nä­ke­myk­siä ko­kei­lus­ta.

Seu­raa­vis­sa lu­vuis­sa tar­kas­tel­laan Second Lifen käyt­töön­otto­ko­ke­muk­sia Sotungin lu­ki­os­sa: mil­lai­sia haas­tei­ta ko­kei­lus­sa ha­vait­tiin, mitä lisä­ar­voa Second Life tuo ope­tuk­seen ja mikä on opis­ke­li­joi­den nä­ke­mys ko­kei­lus­ta.

Suo­rat opet­ta­jien lai­nauk­set on mer­kit­ty lu­et­te­lo­mer­kil­lä, osa lai­nauk­sis­ta on myös teks­tin se­as­sa. Op­pi­lai­den lai­nauk­set ovat Opis­ke­li­joi­den mie­li­pi­tei­tä -lu­vus­sa.

”Ei tätä muuten voi tehdä kuin laittamalla hanskat saveen ja lähteä tekemään”

Second Lifen löy­si pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Esko Lius ja Sotungin lu­ki­on IT-tuki vuon­na 2009. He esit­te­li­vät Second Lifen opet­ta­jil­le ja et­si­vät in­nok­kaat ko­kei­luun osal­lis­tu­jat. Tä­män jäl­keen ai­hees­ta kiin­nos­tu­neil­le jär­jes­tet­tiin eri­lai­sia Second Lifea kä­sit­te­le­viä workshoppeja.

Ta­voit­tee­na oli tut­kia, oli­si­ko Second Life so­pi­va työ­kalu etä­o­pe­tuk­seen. Opet­ta­jat pi­ti­vät Second Lifen ko­kei­lua hy­vä­nä vaih­to­eh­to­na pe­rin­tei­sel­le opet­ta­mi­sel­le. Moni opet­ta­jis­ta koki, että Second Life tai vir­tu­aa­li­maa­il­mat ovat hei­dän tu­le­vai­suu­den työ­ym­pä­ris­tö­jään. Opet­ta­jil­la oli myös halu pa­ran­taa yh­teyt­tä kou­lun op­pi­lai­siin ja ke­hit­tää ope­tus­me­ne­tel­mi­ään:

Second Lifeä käyttöönotettaessa alet­tiin et­siä muu­ta­mia hy­viä oppi­ai­hi­oi­ta. Oppi­ai­hi­oi­den ide­a­na oli ku­va­ta sitä, mitä Second Lifessä on mah­dol­lis­ta teh­dä. Tar­koi­tus oli ede­tä hi­taas­ti, jott­ei uut­ta tul­lut ker­ral­la lii­kaa. Ke­hit­te­lys­sä ja käyt­töön­o­tos­sa oli­vat mu­ka­na opet­ta­jat ja Second Lifen ke­hit­tä­jä. Näh­tiin, että yh­den mu­ka­na ole­van opet­ta­jan on hyvä tun­tea Second Life jo en­tuu­des­taan (ks. ku­vio 1).

Ku­vio 1. Ke­hit­tä­mi­sen mal­li Sotungissa

Aluk­si ei mie­tit­ty Second Lifen ope­tus­käyt­töä vaan ko­kei­lut läh­ti­vät ns. lei­kin kaut­ta: mie­tit­tiin, mitä ha­lu­taan teh­dä ja mitä ei sekä mikä on mah­dol­lis­ta ja mikä ei. En­nen Second Lifen to­teut­ta­mis­ta ha­lut­tiin ym­mär­tää Second Lifen peri­aat­tei­ta.

Pi­o­nee­ri­pro­jek­tiin osal­lis­tu­mi­nen oli opet­ta­jil­le va­paa­eh­tois­ta, kos­ka kai­kil­la ei ol­lut ai­kaa tai in­nos­tu­nei­suut­ta – in­nok­kaim­mat opet­ta­jat to­sin te­ki­vät töi­tä jopa yöl­lä. Ajal­li­set re­surs­sit nou­si­vat haas­tat­te­luis­sa mo­nes­ti esiin, sil­lä use­at haas­ta­tel­ta­vat oli­vat käyt­tä­neet usei­ta tun­te­ja omaa ai­kaan­sa Second Lifen opet­te­luun. Tä­män ta­kia eh­do­tet­tiin, että Second Lifestä tu­li­si jär­jes­tää opet­ta­jil­le kou­lu­tus­ta, joka oli­si työ­a­jal­la. Kaik­ki ei­vät myös­kään kii­rei­sen työn puo­les­ta pääs­seet Second Life-kou­lu­tuk­siin, jol­loin kou­lu­tuk­set ko­et­tiin vain tiet­ty­jen etu­oi­keu­dek­si.

Kou­lu­tuk­sis­ta muo­dos­tui kol­men osan ope­tus­ses­sio, jos­sa en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la käy­tiin läpi Second Lifen käyt­tö­liit­ty­män pai­nik­kei­ta, toi­sel­la käy­tän­nön liik­ku­mis­ta sekä toi­mi­mis­ta Second Lifessä ja kol­man­nel­la Second Lifen ra­ken­ta­mis­ta, va­ras­ton käyt­töä sekä avatarin ulko­näön muok­kaus­ta.

Opet­ta­jis­ta var­si­nai­sia to­teu­tuk­sia Second Lifeen ei­vät teh­neet muut kuin bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­don opet­ta­ja Pasi Vil­pas, joka ra­ken­si Sotunki-saa­ren pääl­lä lei­ju­van Gee­ni­maa­il­man. Muut to­teu­tuk­set ul­kois­tet­tiin Meta­vers­taal­le, joka yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa to­teut­ti Sotungin saa­ril­la näh­tä­vät rat­kai­sut.

Moni haas­ta­tel­tu opet­ta­ja piti sii­tä, että ra­ken­ta­mi­nen oli ul­kois­tet­tu: ”Sain suun­ni­tel­la, ei tar­vin­nut ra­ken­taa”. Kaik­ki haas­ta­tel­ta­vat oli­vat myös erit­täin tyy­ty­väi­siä lop­pu­tu­lok­seen, joka yl­lät­ti mo­net si­ten, että se oli pa­rem­pi, kuin mitä he kos­kaan oli­vat aja­tel­leet. To­teu­tuk­sien suun­nit­te­lus­sa täy­tyi kui­ten­kin tun­tea eri­näi­set toi­min­nal­li­suu­det Second Lifestä – mitä Second Lifessä voi­daan teh­dä ja mitä ei voi­da: ”Pi­tää tie­tää raa­mit, mitä voi­daan teh­dä, mitä ei”. Meta­vers­tas oli täs­sä asi­as­sa tär­keä apu, kos­ka siel­lä tie­det­tiin mah­dol­li­suu­det. Opet­ta­jat ha­lu­si­vat tie­tää pe­rus­a­si­at Second Lifen ra­ken­nus­pa­li­kois­ta, sil­lä il­man sitä tie­toa oli vai­kea hah­mot­taa, mikä on mah­dol­lis­ta. Pro­ses­si on ku­vat­tu ku­vi­os­sa 2.

Ku­vio 2. Pe­da­go­gi­nen rat­kai­su Second Lifeen

Saa­ren ra­ken­ta­mi­nen ete­ni seu­raa­vas­ti: 1) saa­ren os­ta­mi­nen, 2) ko­kei­luun osal­lis­tu­vien opet­ta­jien rek­ry­toi­mi­nen, 3) ta­paa­mi­nen opet­ta­jien ja Meta­vers­taan kans­sa, 4) opet­ta­jien ide­oi­den jat­ko­työs­tä­mi­nen (Meta­vers­tas), 5) neu­vot­te­lu saa­ren ra­ken­tees­ta opet­ta­jien ja Meta­vers­taan kans­sa ja 6) to­teu­tus / saa­ren ra­ken­ta­mi­nen (Meta­vers­tas). 

Second Lifen pedagogiikka – kolmiulotteisia ympäristöjä, taivastasoja ja opinpolkuja

Sotungin opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat nä­ki­vät Second Lifessä pal­jon hy­viä mah­dol­li­suuk­sia ja vah­vuuk­sia. Haas­tat­te­luis­sa opet­ta­jat nä­ki­vät Second Lifen hyö­dyn­tä­mi­sen hy­väk­si esi­mer­kik­si psy­ko­lo­gi­an, fy­sii­kan, äi­din­kie­len ja vie­rai­den kiel­ten ope­tuk­ses­sa sekä opinto-oh­jauk­ses­sa. Haas­tat­te­luis­sa opet­ta­jat yh­dis­ti­vät Second Lifen käy­tön vah­vuu­det fy­siik­kaan, äi­din­kie­leen, opinto-oh­jauk­seen, psy­ko­lo­gi­aan sekä vie­rai­siin kie­liin.

Esi­mer­kik­si fy­sii­kan ope­tuk­seen suu­re­na apu­na ko­et­tiin Second Lifen mah­dol­li­suus asi­oi­den ha­vain­nol­lis­ta­mi­ses­sa. Esi­merk­ki fy­sii­kan käyt­tä­mi­ses­tä löy­tyi Sotungin saa­ren sä­tei­ly­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta (kuva 1).

Kuva 1. Sotungissa ydin­a­si­aa -osas­tol­la tyk­ki am­puu U-235:seen, kuva ha­jo­a­mis­het­kel­tä.

Äi­din­kie­les­sä Sotunki ra­ken­nut­ti kir­jal­li­suu­den­his­to­ri­an po­lun, joka on haas­ta­tel­tu­jen opet­ta­jien mie­les­tä on­nis­tu­nut. Pol­ku ku­vaa koko län­si­mai­sen kir­jal­li­suu­den his­to­ria al­ka­en an­tii­kis­ta ja päät­ty­en tä­hän päi­vään. It­se­näi­ses­ti opis­ke­le­val­le alue on hy­vin laa­ja var­sin­kin, jos aihe ei kiin­nos­ta. To­teu­tuk­ses­sa py­rit­tiin­kin pa­rem­paan rat­kai­suun, joka mo­ti­voi­si op­pi­lai­ta ai­hee­seen. Kirjallisuudehistorian pol­ku koos­tuu kah­dek­sas­ta eri osa-alu­ees­ta. Po­lun siir­ty­mät ovat näh­tä­vil­lä lu­et­te­los­sa ja ku­vas­sa 2 .

  1. Olympos – An­tiik­ki
  2. Ta­ver­na – Kes­ki­aika
  3. Te­at­te­ri – Kes­ki­aika
  4. Kesä­yön kei­ju­luo­la – Re­nes­sans­si
  5. Au­ti­o­saa­ri – Va­lis­tus
  6. Kryp­ta – Ro­man­tiik­ka
  7. Mök­ki – Re­a­lis­mi
  8. Ma­jak­ka – Mo­der­nis­mi
  9. Tai­ka­puu – Post­mo­der­nis­mi


Kuva 2. Kir­jal­li­suu­den his­to­ri­an po­lun eri osa-alu­eet

Opinto-oh­jauk­ses­sa Second Life mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ta­paa­mi­sen etääl­tä. Sotungissa ra­ken­net­tiin opinto-oh­jaus­ta var­ten kak­si paik­kaa: opinto-oh­jauk­sen tai­vas­taso sekä opinto-oh­jauk­sen pol­ku. Tai­vas­taso on hen­ki­lö­koh­tai­nen alue: se si­jait­see kor­ke­al­la Sotunki-saa­ren pääl­lä. Opinto-oh­jauk­sen tai­vas­taso esiin­tyy ku­vas­sa 3.


Kuva 3. Opinto-oh­jauk­sen tai­vas­taso, jos­sa opinto-oh­jaa­jan ja op­pi­laan leh­ti -pen­kit

Opinto-oh­jauk­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tus on kes­keis­tä, sil­lä op­pi­laan oh­jaa­mi­nen vaa­tii pal­jon sa­nat­to­mien vies­tien lu­ke­mis­ta. Haas­tat­te­luis­sa ver­rat­tiin Second Lifen vuo­ro­vai­ku­tus­ta säh­kö­pos­ti­kes­kus­te­luun, pu­he­lin­kes­kus­te­lun ja pai­kan pääl­lä ta­pah­tu­vaan kes­kus­te­luun.

Haas­tat­te­luis­sa säh­kö­pos­tia pi­de­tään huo­no­na kom­mu­ni­kaa­ti­on muo­to­na, sil­lä säh­kö­pos­ti ei mah­dol­lis­ta synk­ro­nis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, joka joh­taa vuo­ro­poh­jai­seen vies­tin­vaih­toon. Pu­he­lin­kes­kus­te­lus­sa vuo­ro­vai­ku­tus on pa­rem­paa, kos­ka toi­sen kes­keyt­tä­mi­nen on­nis­tuu.

Second Life saa po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja ääni­yh­tey­des­tä ja sii­tä, ett’ hen­ki­löt voi­vat yh­des­sä jä­sen­tää teks­tiä. Myös muis­ti­jäl­jen muo­dos­tu­mis­ta kom­men­toi­tiin, sil­lä opinto-oh­jaus-ti­lan­ne ko­et­tiin Second Lifessä eri­lai­sek­si. Second Lifen ta­paa­mis­ti­lan­tees­sa on lä­hei­syy­den tun­ne, joka ai­heut­taa sen, että hen­ki­löt tun­te­vat te­ke­vän­sä asi­oi­ta yh­des­sä. Etä­o­pe­tuk­seen saa­daan siis Second Lifen avul­la sa­man­kal­tai­sia tun­te­muk­sia kuin pai­kan pääl­lä ta­pah­tu­vas­sa kes­kus­te­lus­sa.

Vie­rais­sa kie­lis­sä näh­tiin mah­dol­li­suuk­sia myös ai­toon glo­baa­liin yh­tey­teen, kos­ka op­pi­laat voi­vat ju­tel­la eri mais­ta ole­vien ih­mis­ten kans­sa. Täl­löin ko­ke­mus kie­len har­joit­ta­mi­ses­ta oli­si ai­van eri­lai­nen, kuin pe­rin­tei­sil­lä luok­ka­huo­neen me­ne­tel­mil­lä. Pu­heen li­säk­si chat-omi­nai­suus tuo mah­dol­li­suuk­sia har­joi­tel­la myös kir­joit­ta­mi­sen tai­to­ja.

Myös psy­ko­lo­gi­an oppi­ai­neen si­säl­tö­jä ja ope­tus­me­ne­tel­miä kom­men­toi­tiin haas­tat­te­lus­sa, vaik­ka­kaan Sotungissa ei ole psy­ko­lo­gi­an Second Life to­teu­tuk­sia. Kom­men­toin­neis­sa Second Lifen näh­tiin mah­dol­lis­ta­van esi­mer­kik­si eri­lais­ten psy­ko­lo­gis­ten te­o­ri­oi­den tes­taa­mi­sen. Yksi haas­ta­tel­ta­va ker­toi­kin tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa oli tut­kit­tu pien­ten ja suur­ten ih­mis­ten ag­gres­sii­vi­suut­ta, jol­loin avatarien koot oli muo­kat­tu etu­kä­teen vas­taa­maan fyy­si­siä ero­ja. Second Life tar­jo­aa siis mah­dol­li­suu­den täl­lais­ten ko­kei­den jär­jes­tä­mi­seen, muu­toin­han mai­nit­tu­jen ko­kei­den jär­jes­tä­mi­nen oli­si mah­do­ton­ta tai eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­vaa.

Ku­vi­oon 3 on koot­tu oppi­ai­neit­tain Second Lifen tuo­mia uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Fy­sii­kas­sa kol­mi­u­lot­tei­suus näh­tiin ha­vain­nol­lis­ta­mis­ta vah­vis­ta­vak­si te­ki­jäk­si. Tär­ke­äk­si näh­tiin myös fy­si­kaa­lis­ten il­mi­öi­den de­monst­roin­ti esi­mer­kik­si fy­siik­ka­moot­to­rin avul­la. Äi­din­kie­les­sä kol­mi­u­lot­tei­suu­den kat­sot­tiin mah­dol­lis­ta­van uu­den­lai­sien oppi­ma­te­ri­aa­lien teon. Nämä oppi­ma­te­ri­aa­lit mah­dol­li­ses­ti li­säi­si­vät op­pi­lai­den mo­ti­vaa­ti­o­ta han­ka­liin aihe­ko­ko­nai­suuk­siin. Opinto-oh­jauk­ses­sa Second Life näyt­tää luo­van ko­ke­muk­sen luon­nol­li­ses­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta; Vuo­ro­vai­ku­tus näh­tiin lä­hes kas­vo­tus­ten nä­ke­mi­sen ve­roi­sek­si. Vie­rais­sa kie­lis­sä Second Lifen kat­sot­tiin tuo­van mah­dol­li­suuk­sia glo­baa­liin kans­sa­käy­mi­seen: sen avul­la oli­si mah­dol­lis­ta saa­da aito kon­tak­ti natiivipuhujien kans­sa.

Ku­vio 3. Sotungin ha­vait­se­mia lisä­ar­vo­ja oppi­ai­nei­siin

Seu­raa­vak­si kä­si­tel­lään haas­tat­te­luis­sa esiin­ty­viä ylei­siä kom­ment­te­ja, jot­ka liit­tyy Second Lifen teh­tä­vän­suun­nit­te­luun, opet­ta­jan roo­liin, ym­pä­ris­tön muok­kauk­seen sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Opet­ta­jat ker­toi­vat teh­tä­vän­suun­nit­te­lun ole­van hy­vin eri­lais­ta Second Lifessä. Kol­mi­u­lot­tei­set mal­lit esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta­vat vie­rai­lun vat­sa­lau­kus­sa, kor­va­käy­tä­väs­sä, Pa­rii­sis­sa tai Roo­mas­sa. Täl­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä opet­ta­jan roo­li muut­tuu: opet­ta­ja on enem­män teh­tä­vien suun­nit­te­li­ja tai oh­jaa­ja. Opet­ta­ja oh­jaa ryh­miä tut­ki­maan eri paik­ko­ja tai aut­taa op­pi­lai­ta on­gel­mien tul­les­sa. Suo­ria vas­tauk­sia ei vält­tä­mät­tä ole tar­jol­la vaan op­pi­lai­den täy­tyy et­siä tie­to ym­pä­ris­tös­tä.

Tie­to voi olla myös jä­sen­net­ty eri ta­val­la, kuin esi­mer­kik­si kir­jas­sa. Voi esi­mer­kik­si kul­kea kor­va­käy­tä­väs­sä ja kli­ka­ta täry­kal­voa tie­toa saa­dak­seen. Täl­lai­sien eri­lais­ten ko­ke­mus­ten tar­jo­a­mi­nen an­taa opet­ta­jien mie­les­tä py­sy­väm­män muis­ti­jäl­jen op­pi­laal­le: op­pi­las muis­taa, mitä nä­kee.

Teh­tä­vät voi­daan myös an­taa op­pi­lail­le eri ta­val­la Second Life ym­pä­ris­tös­sä kuin fyy­si­ses­sä luok­ka­huo­nees­sa. Sotungin lu­ki­os­sa on käy­tet­ty teh­tä­vis­sä teh­tä­vä­kort­te­ja (engl. notecard ks. kuva 4), jot­ka ovat yk­sin­ker­tai­sia teks­ti­tie­dos­to­ja, jois­sa ei ole teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Op­pi­las saa teh­tä­vän klik­kaa­mal­la ob­jek­tia, joka an­taa teh­tä­vän. Kir­jal­li­suus­his­to­ri­an po­lul­la nämä ob­jek­tit ovat pu­nai­sia ome­noi­ta. Teh­tä­vän saa­des­saan op­pi­laan on ha­et­ta­va vas­taus ra­ken­ne­tus­ta opin­po­lus­ta, jon­ka jäl­keen op­pi­las pa­laut­taa teh­tä­vän po­lun lo­pus­sa ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon. Teh­tä­vä itse opin­po­lul­la on voi­nut si­säl­tää mo­nen­lais­ta si­säl­töä.

Kuva 4. Sotungin teh­tä­vien run­ko. Ky­sy­mys, teh­tä­vä­kort­ti(engl. notecard) ja pa­lau­tus

Yh­te­nä Second Lifen suu­re­na hyö­ty­nä haas­tat­te­luis­sa nou­si esiin ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Maa­il­maan voi luo­da esi­mer­kik­si sa­tu­mai­set ra­ken­nuk­set, joi­ta Sotungin lu­ki­on äi­din­kie­len po­lul­la on. Opinto-oh­jauk­ses­sa taas ha­lut­tiin luo­da fan­ta­si­a­mai­nen rat­kai­su pe­rin­tei­sen toi­mis­ton si­jaan. Rat­kai­su­jen mah­dol­li­suu­det ovat siis suun­nit­te­lus­ta ja ra­ken­ta­jan tai­dois­ta kiin­ni. Meta­vers­taan asi­an­tun­te­mus nä­kyy esi­mer­kik­si opinto-oh­jauk­sen tai­vas­ta­sos­sa, jos­sa ha­lut­tua fan­ta­si­aa on saa­tu rat­kai­sui­hin (ks. kuva 5).

Kuva 5. Fan­ta­si­aa opinto-oh­jauk­sen tai­vas­ta­sos­sa

Second Lifessa myös vuo­ro­vai­ku­tus on hy­vin eri­lai­nen kuin muis­sa etä­o­pe­tuk­sen työ­ka­luis­sa. Kans­sa­käy­mi­nen on lä­hel­lä kas­vo­tus­ten käy­tyä ta­pah­tu­maa. Lä­hek­käin ole­mi­nen Second Lifessä luo ikään kuin il­luu­si­on fyy­si­ses­tä läs­nä­o­los­ta (ks. kuva 6).

Kuva 6: Jasperi ja Yolanda Hir­vi -avatarit kes­kus­te­le­mas­sa Sotungin saa­rel­la

Ku­vi­oon 4 on koot­tu Second Lifen ope­tus­käy­tön omi­nai­suuk­sia:

Ku­vio 4:Opet­ta­jien ide­oi­ta Second Lifen omi­nai­suuk­sis­ta

Opiskelijoiden mielipiteitä

Opis­ke­li­jat käyt­ti­vät Second Lifeä haas­tat­te­lui­den pe­rus­teel­la bi­o­lo­gi­an ja eng­lan­nin tun­neil­la. Op­pi­lail­ta nou­si pal­jon myön­tei­siä kom­ment­te­ja, mut­ta myös pai­koit­tain pal­jon kri­tiik­kiä. Osa piti Second Lifestä ja kat­soi, että se tar­jo­si pal­jon eri­lai­sia op­pi­mis­ta­po­ja. Second Life siis moni­puo­lis­ti ai­kai­sem­pia op­pi­mis­ta­po­ja. Opis­ke­li­jat ajat­te­li­vat, että täl­lai­nen ym­pä­ris­tö saat­tai­si so­pia pa­rem­min niil­le, jot­ka pe­laa­vat. Po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja oli kui­ten­kin hie­man vä­hem­män kuin ne­ga­tii­vi­sia. Tä­hän vai­kut­taa osal­taan se, että suu­rin osa opis­ke­li­jois­ta ei vie­lä osaa käyt­tää Second Lifeä. Näin ol­len käyt­tä­mään op­pi­mi­nen vaa­tii ai­kaa, joka on pois itse opet­ta­mi­sel­ta.

Opis­ke­li­joil­ta ky­sel­tiin myös va­paa-ajan pe­laa­mi­ses­ta luo­kit­te­le­mat­ta erik­seen vir­tu­aa­li­maa­il­mo­ja ja pe­rin­tei­siä pe­le­jä. Po­jil­la pe­laa­mi­nen oli yleis­tä ja pe­lit oli­vat ur­hei­lu-, sota- tai facebook-pe­le­jä. Ty­töil­lä pe­laa­mi­nen oli vä­häis­tä ja vä­häi­nen pe­laa­mi­nen suun­tau­tui facebook-pe­lei­hin. Myös Habbo-ho­tel­lin käyt­tö nou­si esiin. Habbo oli kui­ten­kin op­pi­lai­den mie­les­tä tur­haan kou­kut­ta­va, sekä tar­pee­ton. Second Life ei ol­lut tut­tu op­pi­lail­le ai­kai­sem­min.

Po­si­tii­vi­sek­si op­pi­laat kat­soi­vat ym­pä­ris­tön, kos­ka se oli eri­lai­nen ja haus­ka. Osa piti Second Lifessa ta­pah­tu­vaa ope­tus­ta hy­vä­nä vaih­te­lu­na, mut­ta osa ei näh­nyt sii­tä ole­van mi­tään hyö­tyä. Opis­ke­li­jat ke­hui­vat eri­tyi­ses­ti bi­o­lo­gi­an gee­ni­maa­ilma to­teu­tus­ta, kos­ka pi­ti­vät sii­tä, että sii­hen oli si­säl­ly­tet­ty lau­lu­ja ja vi­de­oi­ta. Hei­dän mie­les­tään ne aut­toi­vat muis­ta­maan pa­rem­min. Opis­ke­li­jat pi­ti­vät myös sii­tä, että ker­taus­tun­neil­la en­nen ko­et­ta pys­tyi käy­mään läpi juu­ri ha­lu­a­mi­aan asi­oi­ta. Li­säk­si hy­vä­nä asi­a­na oli se, että ker­taus­tun­nin jäl­keen­kin op­pi­las pys­tyi ta­voit­ta­maan opet­ta­jan Second Lifestä.

Ne­ga­tii­vi­sik­si asi­oik­si nou­si oh­jel­man hi­das­te­lu tai toi­mi­mat­to­muus, op­pi­mi­sen vä­häi­syys, te­hot­to­muus sekä moni­mut­kai­suus. Ajoit­tain opis­ke­li­joi­den kes­kit­ty­mis­kyky her­paan­tui, sil­lä moni ker­toi ajan me­ne­vän ”erisuuntiin sän­täi­lyyn”. Tämä myös joh­ti sii­hen, että opis­ke­lu oli te­ho­ton­ta. Myös moni­mut­kai­suus ja se­ka­lai­suus nou­si­vat esil­le, kun mon­taa eri­lais­ta uut­ta tai­toa piti käyt­tää teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­seen. Täl­lai­sia tai­to­ja oli­vat suun­nis­tus­tai­to, teh­tä­vä­kort­tien käyt­tö­tai­to sekä käyt­tö­liit­ty­män käyt­tö­tai­to.

Po­si­tii­vi­set:

Ne­ga­tii­vi­set:

Opis­ke­li­jat ha­vait­si­vat ero­ja bi­o­lo­gi­an ja eng­lan­nin oppi­ai­nei­den to­teu­tuk­sien vä­lil­lä. Eroa se­lit­tä­vät eri­lai­set to­teu­tuk­set, mut­ta myös to­teu­tuk­sien käyt­tö­tapa luo­kas­sa.

Bi­o­lo­gi­an ja eng­lan­nin ko­kei­lu­jen ulko­puo­lel­ta op­pi­laat ker­toi­vat myös Second Lifen so­pi­van pa­rem­min etä­käyt­töön.

”Testataan kunnolla” – Haasteiden esittely ja läpikäynti

Opet­ta­jat koh­ta­si­vat pal­jon haas­tei­ta var­sin­kin pro­jek­tin alku­vai­heis­sa. Kaik­ki opet­ta­jat toi­vat tä­män haas­tat­te­luis­sa esiin. Eri­tyi­ses­ti mai­nit­tiin tek­ni­set haas­teet, mut­ta myös ym­pä­ris­tön käyt­tö­vai­keu­det sekä Second Lifen käyt­tö ope­tus­työs­sä ai­heut­ti­vat jon­kin ver­ran on­gel­mia.

Täs­sä kap­pa­lees­sa poh­di­taan rat­kai­su­ja haas­tat­te­luis­sa nous­sei­siin on­gel­miin. Rat­kai­sut ovat suun­taa an­ta­via ja tut­tu­ja Sotungin lu­ki­on opet­ta­jil­le.

On­gel­ma 1: Second Life on lii­an ra­kas kou­lun tie­to­ko­neil­le.

Esi­merk­ki­ta­paus: Second Life hi­das­te­lee pa­has­ti vaik­ka gra­fiik­ka-ase­tuk­set ovat mi­ni­mis­sään.

Lai­te­kan­nan vaa­ti­muk­set löy­ty­vät Second Lifen si­vuil­ta. Tes­taus en­sin yh­del­lä ko­neel­la on suo­si­tel­ta­vaa. Gra­fiik­ka-ase­tuk­set täy­tyy aset­taa so­pi­vik­si, ja ne löy­ty­vät ”preferences-väli­leh­del­tä”. Kan­nat­taa myös muis­taa, että etä­o­pis­ke­li­joil­la saat­taa olla pa­rem­mat tie­to­ko­neet käy­tet­tä­vis­sä ko­to­naan.

Second Lifen vaa­ti­muk­sis­sa vai­kut­taa eni­ten näy­tön­oh­jai­men teho. Kol­mi­u­lot­tei­suus vaa­tii yleen­sä lai­te­kiih­dy­tys­tä tie­to­ko­neen rau­ta­ta­sol­ta.

On­gel­ma 2: Ääni­yh­tey­det ei­vät toi­mi.

Esi­merk­ki­ta­paus: Opinto-oh­jauk­ses­sa jou­dut­tiin tur­vau­tu­maan pu­he­lin­yh­tey­teen Second Lifen rin­nal­la.

Toi­mi­va ääni­yh­teys vaa­tii usein käyt­tö­jär­jes­tel­mä­puo­len ase­tuk­sien mää­rit­te­le­mis­tä, jo­ten on­gel­ma on myös voi­nut joh­tua mo­nes­ta eri syys­tä. Win­dow­sin ääni­a­se­tuk­siin löy­tyy usei­ta oh­jei­ta ne­tis­tä.

Ase­tuk­set on hyvä käy­dä läpi Second Life -kou­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä, ett­ei jo­kai­nen opet­ta­ja koh­taa sa­maa on­gel­maa.

On­gel­ma 3: Kaik­ki la­tau­tuu lii­an kau­an.

Esi­merk­ki­ta­paus: Kaik­ki la­tau­tuu lii­an kau­an. Ym­pä­ris­tö on epä­sel­vä, mah­dol­li­ses­ti ym­pä­ris­tös­sä nä­kyy pal­lo­mai­sia ku­vi­oi­ta, jot­ka het­ken pääs­tä muokkaantuvat pois.

La­tau­tu­mis­ai­kaan vai­kut­taa ne­tin no­peus, mut­ta myös vir­tu­aa­li­maa­il­man ra­ken­ne. Käyt­tä­jien luo­mas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta joh­tu­en vir­tu­aa­li­maa­ilma la­taa kai­ken Lin­den Lab:sin pal­ve­li­mil­ta Yh­dys­val­lois­ta. Vir­tu­aa­li­maa­ilma vaa­tii aina enem­män kais­taa kuin pe­rin­tei­nen net­ti­peli. Tie­to­kone tal­len­taa vä­hän täs­tä la­da­tus­ta ma­te­ri­aa­lis­ta väli­muis­tiin, mut­ta se kir­joi­te­taan aina uu­del­leen paik­kaa vaih­det­ta­es­sa.

On­gel­ma 4: Tie­to­hal­lin­non toi­men­ku­vaan tu­tus­tu­mi­nen

Esi­merk­ki­ta­paus: Tie­to­hal­lin­non kans­sa yh­teis­ym­mär­ryk­sen saa­mi­nen tuli myös yl­lä­tyk­se­nä mo­nel­le haas­ta­tel­ta­val­le, sil­lä on­gel­mia tie­to­hal­lin­non kans­sa ei osat­tu odot­taa:

Tie­to­hal­lin­toon on ol­ta­va yh­tey­des­sä en­nen ko­kei­lun aloit­ta­mis­ta. Sotungissa pää­dyt­tiin rat­kai­suun, jos­sa jär­jes­tel­mät ero­tet­tiin ko­ko­naan toi­sis­taan. Eril­lis­jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan ole huo­no rat­kai­su, sil­lä esi­mer­kik­si avoin lan­ga­ton verk­ko voi­daan kyt­keä sii­hen. Täl­löin Second Life voi toi­mia avoi­men ver­kon kans­sa il­man tie­to­hal­lin­nol­li­sia on­gel­mia.

On­gel­ma 5: Ei toi­mi sil­loin kuin pi­täi­si

Esi­merk­ki­ta­paus: Kou­lun IT-tuki on asen­ta­nut atk-luo­kan ko­neil­le Second Lifen. Opet­ta­ja tu­lee luok­kaan op­pi­lai­den kans­sa ja aloit­taa tun­tia. Ko­neet ei­vät kui­ten­kaan mene Second Lifeen.

Tes­taus­ta ei voi ali­ar­vi­oi­da. Second Life on hy­vin tek­ni­nen työ­kalu, joka vaa­tii pal­jon tes­taa­mis­ta. Eri ko­koon­pa­noil­la Second Life ei vält­tä­mät­tä toi­mi, ja on­gel­ma voi joh­tua niin pie­nes­tä kuin suu­res­ta asi­as­ta. Hel­poin tie var­maan toi­mi­vuu­teen on tes­taus ope­tus­ym­pä­ris­tös­sä. Näin tie­de­tään var­mas­ti, että mi­kit ja yh­tey­det toi­mi­vat.

Tes­tauk­sen tar­ve ko­ros­tui myös haas­tat­te­luis­sa:

On­gel­ma 6: Moni­mut­kai­nen käyt­tö­liit­ty­mä

Esi­merk­ki­ta­paus: Käyt­tö­liit­ty­mä on niin moni­mut­kai­nen, että se vaa­tii har­jaan­tu­mis­ta.

Käyt­tö­liit­ty­mä oli vie­ras opet­ta­jil­le, kos­ka haas­ta­tel­ta­vil­la opet­ta­jil­la ei ol­lut peli­taus­taa. Op­pi­lail­le vir­tu­aa­li­maa­il­mas­sa liik­ku­mi­nen saat­taa kui­ten­kin olla jo tut­tua. Käyt­tö­liit­ty­män kou­lut­ta­mi­seen on va­rat­ta­va ai­kaa. Avattarien luo­mi­seen me­ne­vää ai­kaa voi myös pie­nen­tää luo­mal­la avatteret val­miik­si etu­kä­teen. Lin­den Labs on myös ra­joit­ta­nut avattarien luo­mi­sen IP-koh­tai­ses­ti noin kym­me­neen. Avattaret on siis hyvä syy­tä luo­da joko ko­to­na tai vä­hi­tel­len kou­lus­sa, jot­ta ko­kei­lun al­ka­es­sa kaik­ki pää­se­vät Second Lifeen.

On­gel­ma 7: Eng­lan­nin­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä

Esi­merk­ki­ta­paus: Osal­le van­hem­mis­ta opis­ke­li­jois­ta eng­lan­nin­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä tuot­ti han­ka­luuk­sia.

Käyt­tö­liit­ty­män voi käy­dä yh­des­sä läpi tai teh­dä esi­merk­ki vi­de­oi­ta net­ti­si­vuil­le. Lu­ki­on op­pi­lail­le eng­lan­nin­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä ei tun­tu­nut ole­van enää on­gel­ma. Muu­ta­man pai­nik­keen eng­lan­nin­kie­li­set ni­met tus­kin ovat on­gel­ma, jos käy­tet­ty kie­li to­teu­tuk­ses­sa on suo­mi.

On­gel­ma 8: En­nak­ko­luu­lot

Esi­merk­ki­ta­paus: Opinto-oh­jauk­ses­sa han­ka­luuk­sia ai­heut­ti­vat myös en­nak­ko­luu­lot, jot­ka vä­hen­si­vät Second Lifen käyt­töä. Moni kui­ten­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta ha­lu­si ta­va­ta kas­vo­tus­ten. Ko­ko­nai­suu­des­saan opinto-oh­jauk­ses­sa Second Lifessä kävi 10 oh­jat­ta­vaa ja kas­vo­tus­ten 50.

Rat­kai­suk­si voi­si jär­jes­tää kou­lu­tus­ti­lai­suu­den, jos­sa opet­ta­ja näyt­tää ym­pä­ris­tön toi­min­taa.

Second Lifen käyt­töön­otto vaa­tii pal­jon suun­nit­te­le­mis­ta ja ko­kei­lua. Suun­nit­te­lul­ta ja ko­kei­luil­ta ei voi­da mi­ten­kään vält­tyä. Second Life -ko­kei­lua suun­ni­tel­ta­es­sa omien rat­kai­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on var­mas­ti vai­kein läh­tö­koh­ta. Ko­kei­le­maan pää­see hel­pom­min käyt­tä­mäl­lä val­mii­ta rat­kai­sui­ta.

Val­miit rat­kai­sut ei­vät tie­ten­kään mah­dol­lis­ta kaik­kea, mut­ta ne an­ta­vat hy­vän ku­van sii­tä, mitä Second Lifessä voi­daan teh­dä. Ko­ko­nai­suut­ta ku­vaa hy­vin yh­den haas­tat­te­lus­sa ol­leen opet­ta­jan kom­ment­ti:

Haas­tat­te­luis­sa nous­sei­ta haas­tei­ta on koot­tu Ku­vio 5:

Ku­vio 5: Huo­mi­oi­ta­vat asi­at on­gel­mien sel­vit­tä­mi­sek­si

Tulevaisuuden näkymiä ja löytöretkiä

Opet­ta­jien haas­tat­te­luis­sa tois­tu­vat usei­ta ker­to­ja sa­mat Second Lifen hyö­dyl­li­set ja hai­tal­li­set omi­nai­suu­det. Second Lifen näh­dään mah­dol­lis­ta­van pal­jon uu­sia omi­nai­suuk­sia, joi­ta voi­daan käyt­tää ope­tuk­ses­sa. Sa­mal­la se ai­heut­taa pal­jon tek­ni­siä on­gel­mia, joi­hin pe­reh­ty­mi­nen vaa­tii ai­kaa.

Opis­ke­li­joi­den mie­li­pi­tei­tä ja­koi­vat op­pi­mi­sen te­hok­kuus ja hyö­dyl­li­syys. Opis­ke­li­jat kui­ten­kin ko­ki­vat, että Second Life saat­tai­si olla hyvä rat­kai­su etä­o­pis­ke­luun. Opis­ke­li­jat myös kat­soi­vat, että se saat­tai­si so­pia pa­rem­min niil­le, jot­ka pe­laa­vat. Suu­rin osa opis­ke­li­jois­ta piti toi­min­taa Second Lifessä haus­ka­na, mut­ta te­hot­to­ma­na ja epä­sel­vä­nä. Ku­vi­os­sa 6 on hah­mo­tel­tu Sotungin Lu­ki­on tä­män­het­kis­tä ti­lan­net­ta.

Ku­vio 6. Ti­lan­ne Sotungin Lu­ki­os­sa.

Tu­le­vai­suu­den suun­tauk­sek­si kat­sot­tiin eri­lais­ten ko­ke­muk­sel­lis­ten ym­pä­ris­tö­jen ra­ken­ta­mi­nen. Yh­dek­si eh­do­tuk­sek­si nou­si Goog­le Earthin ta­pai­sen ym­pä­ris­tön ra­ken­ta­mi­nen. Ym­pä­ris­tös­sä pää­si­si ko­ke­maan esi­mer­kik­si Hi­ma­la­jan rin­teet tai sade­met­sät ym­pä­ris­tön au­tent­ti­ses­sa ääni­maa­il­mas­sa.

Haas­tat­te­luis­ta nou­si esil­le myös se, että Second Lifestä täy­tyi­si tul­la ”iso jut­tu, jot­ta se me­nes­tyi­si”. Täl­lä het­kel­lä Second Lifeä käy­te­tään ope­tuk­ses­sa hy­vin vä­hän. Vä­häi­nen käyt­tö joh­taa sii­hen, että pie­nen ko­kei­lun ta­kia, jou­du­taan opet­te­le­maan pal­jon asi­oi­ta. Laa­jem­mas­sa käy­tös­sä pe­rus­a­si­oi­ta ei aina tar­vit­si­si ker­ra­ta.

Second Lifen käyt­tä­jä­kun­ta on nous­sut vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na kuu­si mil­joo­naa KZero-kar­toi­tus­ten mu­kaan.  Vuon­na 2012 Second Lifellä on käyt­tä­jiä 31 mil­joo­naa. Käyt­tä­jä­kun­nan nou­su ei kui­ten­kaan ku­vaa ope­tus­käy­tön nou­sua Suo­mes­sa, vaan an­taa laa­jem­man kä­si­tyk­sen kan­sain­vä­li­ses­tä käy­tös­tä.

Haas­tat­te­luis­ta il­me­ni, että eri­lai­set irti­otot ja löy­tö­ret­ket oli­si­vat seu­raa­va vai­he pro­jek­tin ede­tes­sä. Second Life tar­jo­aa­kin val­ta­vas­ti val­mis­ta ma­te­ri­aa­lia il­mai­sek­si. OVI-han­ke on luo­nut lis­to­ja eri ope­tus­pai­kois­ta Second Lifessä, mut­ta ope­tus­si­säl­töä tu­lee tie­ten­kin myös koko ajan li­sää.

Sotungissa on teh­ty jo pal­jon ja siel­lä on pal­jon tie­to­tai­toa ope­tus- ja op­pi­mis­rat­kai­sui­den ra­ken­ta­mi­ses­ta Second Lifessä. Second Lifen ke­hit­tä­mi­sen suun­tia tu­le­vai­suu­des­sa voi­si­vat olla muun mu­as­sa seu­raa­vat:

1. Tehtävänantojen kehittäminen

Notecard-teh­tä­vät oli­vat op­pi­lail­le epä­sel­viä. Teh­tä­vis­sä voi­si­kin olla sa­nal­li­nen teh­tä­vän­anto, HUD-rat­kai­su, ää­ni­te/vi­deo Second Lifessä tai teh­tä­vä Frontterissa. Sa­nal­li­set teh­tä­vät voi­si myös pa­laut­taa Frontteriin, jol­loin opet­ta­jal­la oli­si kaik­ki teh­tä­vät jär­jes­tyk­ses­sä.

2. Löytöretket Sotungin ulkopuolelle

Löy­tö­ret­kiä voi­daan teh­dä saa­ren ulko­puo­lel­le, jos­sa SLURL:eilla oh­jat­tai­siin op­pi­lai­ta eri paik­koi­hin eri­lai­sin teh­tä­vänan­noin. Second Life si­säl­tää erit­täin pal­jon val­mis­ta ma­te­ri­aa­lia, joka on hy­vin moni­käyt­töis­tä. Esi­mer­kik­si ku­vaa­ma­tai­dos­sa voi­tai­siin käyt­tää Siks­tuk­sen kap­pe­lin fres­ko­ja, Eif­fel-tor­nia tai muo­kat­tu­ja avatareja mal­lei­na.

Löy­tö­ret­kis­sä voi­daan myös hyö­dyn­tää jour­na­lis­ti­ryh­mä-me­ne­tel­mää, jos­sa ryh­mä ra­por­toi ha­vain­nois­taan ja opi­tuis­ta asi­oi­ta ku­vien, vi­de­oi­den tai teks­tin kei­noin. Ryh­mä­työs­sä opi­taan myös tär­kei­tä ryh­mä­työ­tai­to­ja ja vas­tuun ja­ka­mis­ta.

3. Ryhmätyön kehittäminen

Täl­lä het­kel­lä Second Lifen rat­kai­sut ovat pit­käl­ti yk­si­lö­työs­ken­te­lyyn liit­ty­viä. Ryh­mä­töi­den avul­la opis­ke­li­jat voi­si­vat näh­dä toi­sia ja ref­lek­toi­da aja­tuk­si­aan yh­des­sä. Ryh­mä­työt saat­tai­si­vat tuo­da myös etä­o­pis­ke­li­joi­ta lä­hem­mäk­si toi­si­aan.

4. Kansainvälinen yhteistyö

Glo­baa­lin jär­jes­tel­män hyö­dyn­tä­mi­nen tuo lisä­ar­voa työs­ken­te­lyyn. Esi­mer­kik­si ai­dol­la yh­tey­del­lä he­rä­te­tään mie­len­kiin­toa teh­tä­viin ja ke­hi­tet­tään kan­sain­vä­li­siä kom­mu­ni­koin­ti­tai­to­ja ja yh­teyk­siä.

5. Virtuaaliset näytelmät

Näy­tel­mien te­ke­mi­nen Second Lifessä on hie­man eri­lais­ta, kuin näy­tel­mien te­ke­mi­nen kou­lun ti­lois­sa. Vir­tu­aa­li­ses­sa maa­il­mas­sa on pal­jon val­mii­ta paik­ko­ja, jois­sa on mal­lin­net­tu eri­lai­sia ti­lo­ja: siel­tä löy­ty­vät esi­mer­kik­si vil­lin län­nen ta­ver­na, Titanic ja Eif­fel-tor­ni. La­vas­tei­ta hyö­dyn­tä­en on mah­dol­lis­ta teh­dä näy­tel­miä esi­mer­kik­si vie­rail­la kie­lel­lä. Ku­vaa­mi­sen tie­to­ko­neel­le voi hoi­taa esi­mer­kik­si opet­ta­jan avattaren ja vi­de­oi­ta tal­len­ta­van oh­jel­man avul­la. Tal­len­ta­van oh­jel­man on kui­ten­kin pys­tyt­tä­vä nau­hoit­ta­maan ää­niä Second Lifestä/ Windowssista, jot­ta myös mui­den käyt­tä­jien ää­net kuu­lu­vat vi­de­ois­sa. Oh­jel­mak­si tä­hän so­pii esi­mer­kik­si FRAPS. In­ter­ne­tis­tä löy­tyy usei­ta oh­jei­ta näy­tel­mien (machinimojen) te­koon.

6. 3D -mallit

Ha­vain­nol­lis­ta­mi­seen 3D-ym­pä­ris­tö tar­jo­aa pal­jon eri­lai­sia kol­mi­u­lot­tei­sia mal­le­ja, joi­ta opet­ta­ja voi käyt­tää ope­tuk­sen apu­na. Vir­tu­aa­li­seen ym­pä­ris­töön on myös huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi li­sä­tä kol­mi­u­lot­tei­sia mal­le­ja kuin luok­ka­huo­nee­seen.

Second Life si­säl­tää jo hy­vin pal­jon eri­lai­sia mal­le­ja val­mii­na, mut­ta ide­a­na voi­si olla vir­tu­aa­li­sen 3D-gal­le­ri­an tuo­mi­nen ope­tus­käyt­töön. Val­mii­ta mal­le­ja on saa­ta­vil­la esi­mer­kik­si Goog­len Sketcup:ista. Collada muo­to on yh­teen­so­pi­va Second Lifen kans­sa.

Älyk­käim­mät mal­lit, jopa muokkaantuvat käs­kys­tä. Täl­lai­sia ovat ol­leet esi­mer­kik­si mo­le­kyy­li­mal­lit, jot­ka syö­tet­tä­es­sä muok­kau­tu­vat 3D-mal­leik­si Esi­merk­ki­vi­deo: http://youtu.be/3VXYz9W7y-M

Alla ole­vaan ku­vi­oon 7 on koot­tu ide­oi­ta Second Life to­teu­tuk­sien ke­hit­tä­mi­seen Sotungin Lu­ki­os­sa.


Ku­vio 7. Ide­oi­ta Second Life to­teu­tuk­sien ke­hit­tä­mi­seen

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013