Oppimiskertomusajattelu avuksi opetuksen uudelleenjärjestämiseen

iTEC – Eurooppalainen yhteistyöhanke tulevaisuuden oppimaisemien suunnitteluun ja pilotoimiseen, European Schoolnet (EUN), Oulun yliopisto / Oulun normaalikoulu Pasi Kurttila ja Markku Lang

Eu­roop­pa­lai­ses­sa European Schoolnetin koor­di­noi­mas­sa iTEC-hank­kees­sa tar­koi­tuk­se­na on ke­hit­tää me­ne­tel­miä joil­la, ope­tus­ta ja op­pi­mis­ta voi­daan luo­val­la ta­val­la jär­jes­tää uu­del­leen ensi­si­jai­ses­ti opet­ta­jien näkö­kul­mas­ta. Hank­kees­sa tut­ki­taan, mitä tai­to­ja ja asi­an­tun­te­muk­sen osa-alu­ei­ta opet­ta­jat tar­vit­se­vat tu­le­vai­suu­des­sa, sekä ke­hi­te­tään työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miä ja -vä­li­nei­tä, jot­ka aut­ta­vat opet­ta­jaa op­pi­mis­ta­pah­tu­mien suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa. Ta­voit­tee­na on tu­kea kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­rin ja ope­tus­me­ne­tel­mien ke­hit­ty­mis­tä.

Hank­keen ai­ka­na luo­daan ja ke­hi­te­tään op­pi­las­kes­kei­siä työs­ken­te­ly­ta­po­ja ja py­ri­tään tun­nis­ta­maan ja ke­hit­tä­mään näi­tä tu­ke­via tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja. Luo­tu­ja toi­min­ta­mal­le­ja voi­daan ke­hit­tää kou­luis­sa edel­leen tu­ke­maan kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­rin ja pe­da­go­gii­kan ke­hit­tä­mis­tä.

Ke­hi­tet­tä­vien työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mien ide­a­na on tu­kea opet­ta­jan ja op­pi­lai­den yh­teis­suun­nit­te­lua, yh­teis­toi­min­nal­li­sia työ­ta­po­ja ja op­pi­lai­den pro­ses­sin­ai­kais­ta itserefl ektointia sekä yk­si­lö- että ryh­mä­ta­sol­la. Opet­ta­jan ar­kea hel­pot­ta­maan on ke­hi­tet­ty mm. ryh­mä­työ­kalu TeamUp, jon­ka avul­la opet­ta­ja voi hel­pos­ti muo­dos­taa op­pi­lais­ta eri­tyyp­pi­siä ryh­miä ja seu­ra­ta ryh­mien työs­ken­te­lyn ete­ne­mis­tä. Op­pi­lai­den itserefl ektoinnin tu­ek­si on ke­hi­tet­ty oma työ­kalu ReFlex, jon­ka avul­la op­pi­las voi tal­len­taa omaa op­pi­mis­pro­ses­si­aan aika­ja­nal­le. Työ­ka­lu­jen ke­hi­tys­ver­si­ot löy­ty­vät iTECin koti­sivuilta, ja ne ovat kai­kil­le avoi­mia. Työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miä ja työ­ka­lu­ja ke­hi­te­tään edel­leen hank­keen ai­ka­na. Lo­pul­li­set ver­si­ot tu­le­vat kaik­kien opet­ta­jien ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­jien käyt­töön.

Skenaarioajattelulla käsikirjoitus lähitulevaisuuden koululle

Alun pe­rin ske­naa­rio on te­at­te­ri- ja elo­kuva­ter­mi. Täs­sä yh­tey­des­sä ske­naa­ri­oil­la tar­koi­te­taan kou­lun, opet­ta­mi­sen ja op­pi­mi­sen lähi­tu­le­vai­suu­den käsi­kir­joi­tuk­sia. Ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa on py­rit­ty luo­maan kou­lua var­ten mah­dol­li­nen, to­den­nä­köi­nen ja ta­voi­tel­ta­va ske­naa­rio, tu­le­vai­suu­den­tila. Ske­naa­rio on ly­hyt ker­to­mus tai ta­ri­na ha­lu­tus­ta op­pi­mi­sen ai­hees­ta, joka on si­joi­tet­tu tiet­tyyn op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ko­ko­nai­suu­teen. Ske­naa­ri­on ta­voit­tee­na on ins­pi­roi­da opet­ta­jaa ja an­taa hä­nel­le uu­sia ja luo­via mah­dol­li­suuk­sia oman ja op­pi­lai­den toi­min­nan suun­nit­te­lun ja jär­jes­te­lyn tu­ek­si. Ske­naa­ri­os­sa ku­vail­laan op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin liit­ty­viä te­ki­jöi­tä, ku­ten fyy­si­siä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä, op­pi­lai­den roo­lia ja toi­min­taa, opet­ta­jan toi­min­taa, tar­vit­ta­via re­surs­se­ja sekä näi­den vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Ske­naa­ri­os­sa voi­daan ku­vail­la ylei­ses­ti myös kou­lun ulko­puo­lel­la ta­pah­tu­vaa op­pi­mis­ta, ulko­puo­li­sen asi­an­tun­ti­jan käyt­töä tai kou­lun ti­lo­jen suun­nit­te­lua uu­del­leen.

Opet­ta­jan te­ke­män ske­naa­ri­on poh­jal­ta luo­daan op­pi­mis­ker­to­muk­sia, joi­hin kuu­luu eri­lai­sia op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­te­ja. Op­pi­mis­ker­to­mus on tar­kem­pi ja yk­si­tyis­koh­tai­sem­pi ker­to­muk­sen muo­toon teh­ty ku­vaus op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­des­ta. Op­pi­mis­ker­to­muk­sen to­teu­tu­mi­sek­si tar­vi­taan in­nos­ta­via mal­le­ja, jot­ka ku­vaa­vat op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­tien mah­dol­li­sia to­teu­tus­ta­po­ja. Ak­ti­vi­teet­tien tar­koi­tuk­se­na on ins­pi­roi­da opet­ta­jaa ja op­pi­lai­ta uu­sil­la op­pi­mis­ta­voil­la. Ne si­säl­tä­vät eh­do­tuk­sia työs­ken­te­lyn suun­nit­te­luun, to­teu­tuk­seen ja ar­vi­oin­tiin op­pi­las­kes­kei­syy­den näkö­kul­mas­ta sekä aja­tuk­sia sii­tä, mil­lais­ta tek­no­lo­gi­aa to­teu­tuk­ses­sa voi­si hyö­dyn­tää. Op­pi­mis­ak­ti­vi­tee­tit ovat opet­ta­jan ja op­pi­lai­den näkö­kul­mas­ta konk­reet­ti­sia työ­vä­li­nei­tä op­pi­mi­ses­sa.

Hank­keen pi­lot­ti­o­pet­ta­jat ovat ko­ke­neet, että op­pi­mis­ak­ti­vi­tee­tit ovat tuo­neet uu­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja ope­tuk­sen suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen. Ak­ti­vi­tee­teis­sa ko­ros­tuu opet­ta­jan ja op­pi­lai­den yh­teis­suun­nit­te­lu työs­ken­te­lyn eri vai­heis­sa. Kun op­pi­laat ar­vi­oi­vat työs­ken­te­ly­pro­ses­si­aan ja työs­ken­te­ly­ta­po­jaan, nii­tä muu­te­taan tar­vit­ta­es­sa ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si.

Unelmoi, tutki, reflektoi… esimerkki oppimiskertomuksesta

Alla on esi­merk­ki yh­des­tä hank­keen ai­ka­na pi­lo­toi­dus­ta op­pi­mis­ker­to­muk­ses­ta. Teks­tis­sä isol­la kir­joi­te­tut sa­nat (unel­moi, tut­ki, refl ektoi, kar­toi­ta, val­mis­ta, kysy, tee yh­teis­työ­tä ja näy­tä) viit­taa­vat ky­sei­sis­sä työs­ken­te­lyn vai­heis­sa käy­tet­tä­viin op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­tei­hin. Näi­den op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­tien to­teut­ta­mi­sen tu­ek­si on ole­mas­sa eril­li­set työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miä ja mah­dol­li­ses­ti käy­tet­tä­vää tek­no­lo­gi­aa kos­ke­vat oh­jeis­tuk­set.

Ta­ri­nan­ker­to­mis­ta ja hy­vää itse­il­mai­sua voi­daan pi­tää ylei­ses­ti tär­kei­nä tai­toi­na, joi­den opet­te­lu ja har­joit­te­lu voi­daan in­teg­roi­da use­aan asia­yh­tey­teen.

Tämä esi­merk­ki tuo hy­vin esiin di­gi­taa­li­sen ta­ri­nan­ker­ron­nan tär­kei­tä te­ki­jöi­tä. Työs­ken­te­ly­tapa ko­e­taan mer­ki­tyk­sel­li­sek­si op­pi­mis­ko­ke­muk­sek­si ja sen avul­la an­ne­taan esi­merk­ke­jä ta­ri­nan­ker­ron­nan in­teg­roin­nis­ta mui­hin aihe­a­lu­ei­siin. Ta­ri­nan­ker­ron­ta voi mo­ti­voi­da op­pi­lai­ta ja toi­mia uu­den­lai­se­na työ­ta­pa­na do­ku­men­toi­da op­pi­mis­ta.

Digi­ta­ri­na mah­dol­lis­taa op­pi­jal­le moni­puo­li­sen me­dia-ai­neis­ton hyö­dyn­tä­mi­sen.

Ta­ri­nan­ker­ron­ta­ohje – Ta­voit­tee­na on luo­da noin vii­den mi­nuu­tin mit­tai­nen mu­kaan­sa­tem­paa­va ta­ri­na­muo­toi­nen me­di­a­e­si­tys jos­ta­kin tie­teel­li­ses­tä il­mi­ös­tä. Il­miö tu­lee esi­tel­lä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta näkö­kul­mas­ta kä­sin, omia ai­hee­seen liit­ty­viä ko­ke­muk­sia ko­ros­ta­en. Esi­tys koh­dis­te­taan tie­tyl­le koh­de­y­lei­söl­le, ja ta­voit­tee­na on, että koh­de­y­lei­sö löy­tää esi­tyk­ses­tä il­mi­ön olen­nai­set omi­nai­suu­det.

Täs­sä op­pi­mis­ta­ri­na on ker­rot­tu opet­ta­jan näkö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na, mut­ta se voi­daan teh­dä myös op­pi­laan tai koko luok­ka­yh­tei­sön näkö­kul­mas­ta. Ta­ri­nas­sa tu­lee esil­le esi­mer­kin­o­mai­nen ete­ne­mis­suun­ni­tel­ma op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­tien avul­la ku­vat­tu­na.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si.

Opet­ta­jat ovat ko­ke­neet, että op­pi­mis­ker­to­mus­poh­jai­ses­sa työs­ken­te­lys­sä on mo­nia myön­tei­siä puo­lia. Ta­voit­tei­den tar­kas­te­lu ja työs­ken­te­lyn suun­nit­te­lu yh­des­sä op­pi­lai­den kans­sa on li­sän­nyt op­pi­lai­den tie­toi­suut­ta op­pi­mis­pro­ses­sis­ta ja an­ta­nut heil­le ai­em­paa enem­män vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Tämä on li­sän­nyt op­pi­lai­den työs­ken­te­ly­mo­ti­vaa­ti­o­ta. Skeeanarioajatteluun olen­nai­ses­ti kuu­lu­va op­pi­lai­den tie­tyin väli­a­join tois­tu­va itserefl ektointi on ke­hit­tä­nyt op­pi­lai­den val­miuk­sia ar­vi­oi­da omaa työs­ken­te­ly­ään ja op­pi­mis­taan. Op­pi­lai­den itserefl ektioiden avul­la opet­ta­ja on myös saa­nut ai­em­paa enem­män tie­toa op­pi­lai­den työs­ken­te­ly­ta­vois­ta ja -val­miuk­sis­ta, mikä on puo­les­taan hel­pot­ta­nut opet­ta­jan suun­nit­te­lua ja ope­tus­me­ne­tel­mien ke­hit­tä­mis­tä, esi­mer­kik­si ope­tuk­sen eriyt­tä­mi­sek­si ja eheyt­tä­mi­sek­si. Op­pi­mis­ak­ti­vi­teet­tei­hin lii­te­tyt eh­do­tuk­set työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja käy­tet­tä­väs­tä tek­no­lo­gi­as­ta on myös ko­et­tu erit­täin hyö­dyl­li­sik­si.

Lisä­tie­toa:

iTEC-hank­kees­ta (eng.) http://itec.eun.org/

iTEC-hank­kees­ta Suo­mes­sa Oppi­mai­se­ma.fi -pal­ve­lus­sa http://oppi­mai­se­ma.fi/index.php?463

iTEC-hank­kees­ta Aal­to-yli­o­pis­tos­ta http://itec.aal­to.fi/fi/

KO­KE­MUK­SET KIER­TOON – ide­oi­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­seenTina Hei­no (toim.), Op­paat ja käsi­kir­jat 2013:8, © Ope­tus­hal­li­tus, ISSN 1798-8969 (verk­ko­jul­kai­su), Kan­si­kuva: Mark­ku Lang, Tait­to: Edi­ta Prima Oy/Timo Päi­vä­rin­ta/PSWFolders Oy, Zine: Kon­ne­ve­den lu­kio24.11.2013