Lähitulevaisuus suomalaisten opettajien kuvaamana

iTEC – eurooppalainen yhteistyöhanke tulevaisuuden oppimaisemien suunnitteluun ja pilotoimiseen, European Schoolnet (EUN), Oulun yliopisto / Oulun normaalikoulu Pasi Kurttila ja Markku Lang

Eu­roop­pa­lai­set tu­le­vai­suus­tut­ki­jat ovat esit­tä­neet nä­ke­myk­si­ään kou­lun, opet­ta­mi­sen ja tek­no­lo­gi­an tu­le­vai­suu­des­ta. Joh­to­pää­tök­set on teh­ty tut­ki­mal­la tren­de­jä ja et­si­mäl­lä ns. hil­jai­sia sig­naa­le­ja mei­tä ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta. Yh­teis­tä näi­den tut­ki­mus­ten tu­lok­se­na muo­dos­tu­neil­le ske­naa­ri­oil­le eli tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mil­le on ol­lut se, että niis­sä kou­lun ny­kyi­sen kal­tai­se­na ins­ti­tuu­ti­o­na on näh­ty lak­kaa­van ole­mas­ta. European Schoolnetin koor­di­noi­ma han­ke Innovative Technologies for Engaging Classrooms eli ITEC otti yh­dek­si teh­tä­väk­seen ky­syä eu­roop­pa­lai­sil­ta opet­ta­jil­ta hei­dän nä­ke­myk­si­ään tu­le­vai­suu­den kou­lus­ta. Pyr­ki­myk­se­nä täs­sä hank­kees­sa on vuo­sien 2010–2014 ai­ka­na luo­da opet­ta­jien nä­ke­myk­sien poh­jal­ta tren­de­jä ja ske­naa­ri­o­ta sii­tä, min­kä­lai­nen kou­lun, opet­ta­mi­sen ja tek­no­lo­gi­an tu­le­vai­suus on.

Suo­mes­sa opet­ta­jien nä­ke­myk­siä läh­det­tiin ke­rää­mään lä­het­tä­mäl­lä ai­hees­ta ohei­nen uu­tis­kir­je. Kuva en­sim­mäi­ses­tä iTEC General Assembly kon­fe­rens­sis­ta. (Klikka kuva suu­rem­mak­si)

Teh­tä­vä aloi­tet­tiin ke­rää­mäl­lä eri puo­lil­la Eu­roop­paa syk­syl­lä 2010 opet­ta­jien aja­tuk­sia sii­tä, mil­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä opet­ta­jat toi­vo­vat työs­ken­te­le­vän­sä 4–5 vuo­den pääs­tä ja mil­lai­sia työs­ken­te­ly­ta­po­ja ja tek­no­lo­gi­oi­ta he us­ko­vat tai toi­vo­vat työs­ken­te­lys­sään 4–5 vuo­den pääs­tä käyt­tä­vän­sä.

Nämä opet­ta­jil­ta ke­rä­tyt aja­tuk­set, joi­ta hank­kees­sa kut­su­taan opet­ta­jien ske­naa­ri­oik­si, muo­dos­ti­vat poh­jan ke­hi­tys­työl­le, jota hank­keen pii­ris­sä on sit­tem­min teh­ty ope­tus­me­ne­tel­mien ja -tek­no­lo­gi­an osal­ta. Pyy­sim­me myös Suo­mes­sa opet­ta­jia kir­joit­ta­maan aja­tuk­si­aan ai­heis­ta. Opet­ta­jien nä­ke­myk­set ovat­kin ol­leet erit­täin tär­ke­äs­sä roo­lis­sa täs­sä Eu­roo­pan suu­rim­mas­sa tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa. Tämä teks­ti poh­jau­tuu suo­ma­lais­ten opet­ta­jien tuol­loin kir­joit­ta­miin aja­tuk­siin.

Optimismia ja uuden opetussuunnitelman odotusta

Opet­ta­jil­ta ke­rä­tyis­tä aja­tuk­sis­ta nou­si esiin esi­mer­kik­si toi­vei­ta uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta, joka toi­si opet­ta­jil­le sel­kei­tä työ­ka­lu­ja tek­no­lo­gi­an pe­da­go­gi­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. Seu­raa­vas­sa ot­tees­sa opet­ta­ja ku­vai­lee ai­het­ta.

”Uu­sien ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den myö­tä on ha­vah­dut­tu yhä enem­män poh­ti­maan tek­no­lo­gi­an ope­tus­käy­tön ja op­pi­laan op­pi­mis­pro­ses­sin laa­tua. Suu­ri mas­sa al­kaa tie­dos­taa, että lop­pu­jen lo­puk­si ope­tus­tek­no­lo­gi­a­kin on vain vä­li­ne, jon­ka avul­la op­pi­laan op­pi­mis­pro­ses­sia ja -mo­ti­vaa­ti­o­ta voi­daan oi­kein hyö­dyn­net­ty­nä pa­ran­taa. Opet­ta­ja­kun­ta suh­tau­tuu yhä kriit­ti­sem­min lai­te­val­mis­ta­jien tar­jo­a­maan esi­tys­pe­da­go­giik­kaan ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti on me­nos­sa usei­ta pro­ses­si­kes­kei­siä ope­tus­ko­kei­lu­ja eri­lai­sis­sa TVT-ym­pä­ris­töis­sä.”

Ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den uu­dis­ta­mi­sen odo­tet­tiin siis an­ta­van uu­sia suun­ta­vii­vo­ja tek­no­lo­gi­an pe­da­go­gi­ses­ti mer­ki­tyk­sel­li­sel­le ja mie­lek­kääl­le käy­töl­le. Muu­toin­kin suo­ma­lais­ten opet­ta­jien odo­tuk­set tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­sel­le kyt­key­tyi­vät vah­vas­ti toi­min­ta­kult­tuu­rin ja ope­tus­me­ne­tel­mien ke­hit­ty­mi­seen. Opet­ta­jat nä­ki­vät, että op­pi­laan tie­don­hal­lin­ta­tai­to­jen ja op­pi­mi­sen itse­sää­te­ly­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­sen mer­ki­tys kas­vaa. Itse­sää­te­ly­tai­dot koos­tu­vat op­pi­laan ky­vys­tä suun­ni­tel­la, tark­kail­la ja ar­vi­oi­da omaa toi­min­taan­sa op­pi­mis­pro­ses­sin ai­ka­na. Pro­ses­si­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn osuu­den odo­tet­tiin li­sään­ty­vän, ja myös op­pi­mis­so­vel­lus­ten näh­tiin ke­hit­ty­vän sii­hen so­vel­tu­vak­si.

”… ope­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vä tek­no­lo­gia on muut­tu­nut en­tis­tä help­po­käyt­töi­sem­mäk­si ja hal­vem­mak­si. Mo­bii­lit / lan­gat­to­mat rat­kai­sut ovat yleis­ty­neet ja ATK-luo­kat on otet­tu muu­hun ope­tus­käyt­töön. Tek­niik­kaa voi­daan hyö­dyn­tää kai­kis­sa kou­lun ope­tus­ti­lois­sa. Lai­te­val­mis­ta­jat tar­jo­a­vat ope­tus­käyt­töön rää­tä­löi­ty­jä moni­toi­mi­sia pää­te­lait­tei­ta, joi­den esi­ku­va­na voi­daan pi­tää iPad-tyyp­pi­siä ko­nei­ta. Kan­net­ta­va tie­to­kone on jää­mäs­sä mo­bii­liin toi­mis­to­käyt­töön, kos­ka ke­vy­et, edul­li­set, yk­sin­ker­tai­set ja toi­min­ta­var­mat kos­ke­tus­pää­te­lait­teet ovat lyö­neet it­sen­sä kou­lu­käy­tös­sä läpi.”

Po­si­tii­vi­nen tu­le­vai­suu­den­kuva käy­tet­tä­vän tek­no­lo­gi­an ja sitä tu­ke­van inf­ra­struk­tuu­rin ke­hi­tyk­ses­tä tuli esil­le useis­sa opet­ta­jien nä­ke­myk­sis­sä. Käy­tet­tä­vien lait­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä opet­ta­jat esit­ti­vät hy­vin mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia. Näil­le aja­tuk­sil­le yh­tei­siä piir­tei­tä oli­vat edul­li­suus, lii­ku­tel­ta­vuus, lan­gat­to­muus, toi­min­ta­var­muus ja help­po­toi­mi­suus. Lii­ku­tel­ta­vuus ja lan­gat­to­muus näh­tiin tär­keik­si, kos­ka opis­ke­lun ja op­pi­mi­sen us­kot­tiin ta­pah­tu­van yhä enem­män muu­al­la kuin luok­ka­huo­nees­sa.

”Oppi­ai­neen vaa­ti­ma vä­li­neis­tö on hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja kyt­ket­tä­vis­sä (so­vel­tu­vin osin lan­gat­to­mas­ti) op­pi­laan mini­moni­toi­mi­lait­tee­seen. Oppi­ma­te­ri­aa­li on suu­rim­mak­si osak­si di­gi­taa­lis­ta ja se on käy­tet­tä­vis­sä op­pi­lai­den hen­ki­lö­koh­tai­sil­la lait­teil­la. Op­pi­lail­la on käy­tös­sään di­gi­taa­li­nen vih­ko, jon­ka käyt­tö­liit­ty­mä­nä toi­mii hen­ki­lö­koh­tai­nen di­gi­taa­li­nen pa­pe­ri. Di­gi­taa­li­nen vih­ko toi­mii lan­gat­to­mas­ti op­pi­laan oman mo­bii­li­lait­teen, luo­kan tie­to­ko­neen ja in­ter­ak­tii­vis­ten pin­to­jen, kou­lun tie­to­ver­kon ja op­pi­las­hal­lin­to-oh­jel­man kans­sa. Vih­kos­sa toi­mii ke­hit­ty­nyt käsi­alan­tun­nis­tus, joka tu­kee ma­te­maat­ti­sia mer­kin­tö­jä ja op­pi­laan oman kir­joi­tus­tai­don ke­hit­ty­mis­tä ja mah­dol­lis­taa teks­tien muok­kaa­mi­sen jäl­ki­kä­teen.”

Monipaikkaisen oppimisen ennakointia

Osa opet­ta­jis­ta näki tek­no­lo­gi­an ke­hi­tyk­sen no­pe­am­pa­na, osa hi­taam­pa­na. Mo­nis­sa nä­ke­myk­sis­sä nou­si esil­le eri­lais­ten oh­jel­mis­to­jen ja so­vel­lus­ten raja­pin­to­jen yh­teen­so­pi­vuu­den voi­ma­kas ke­hit­ty­mi­nen lähi­vuo­sien ai­ka­na. Säh­köis­ten ma­te­ri­aa­lien ja muis­tiin­pano­vä­li­nei­den myö­tä pai­ne­tun kir­jal­li­suu­den ja muun pa­pe­ri­ma­te­ri­aa­lin odo­tet­tiin vä­he­ne­vän huo­mat­ta­vas­ti. Opet­ta­jat odot­ti­vat tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­sen hel­pot­ta­van myös op­pi­las­hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä, jot­ka ko­et­tiin ky­se­ly­het­kel­lä mo­nes­sa ta­pauk­ses­sa työ­läik­si.

”Oleel­li­nen osa ym­pä­ris­töä on tie­don tuot­ta­mi­sen työ­ka­lut, joi­den tu­lee mah­dol­lis­taa tie­don esit­tä­mi­nen sa­mas­sa ti­las­sa ole­vil­le tai ja­ka­mi­nen eri­lai­siin tar­pei­siin. Tä­män edel­ly­tyk­se­nä on kou­lun tie­to­jär­jes­tel­mien yh­teen so­pi­mi­nen – net­ti­jul­kai­se­mi­nen sekä omien tuo­tos­ten tuo­mi­nen säh­köi­seen port­fo­li­oon ovat kou­lun arki­päi­vää. Op­pi­laan työs­ken­te­ly on mah­dol­lis­ta kou­lun ulko­puo­lel­ta. Kou­lu­ti­lois­sa yh­tey­det toi­mi­vat lan­gat­to­mas­ti. Tämä mah­dol­lis­taa op­pi­lai­den käyt­tö­liit­ty­mien yh­tey­den eri esi­tys­vä­li­nei­siin, tu­los­ti­miin sekä in­ter­ne­tiin.”

Op­pi­lai­den työs­ken­te­lys­sä näh­tiin tär­ke­ä­nä tie­don tuot­ta­mi­nen ja sen pro­ses­soin­ti. Opet­ta­jat aset­ti­vat uu­del­le ope­tus­suun­ni­tel­mal­le pal­jon odo­tuk­sia, ja työs­ken­te­lyn odo­tet­tiin muut­tu­van sen myö­tä pro­ses­si­mai­sek­si. Pro­ses­sis­sa op­pi­las ja opet­ta­ja laa­ti­vat yh­des­sä ta­voit­tei­ta ja tar­kis­ta­vat sekä tar­ken­ta­vat nii­tä pro­ses­sin ede­tes­sä. Opis­ke­lu on ai­em­paa enem­män paik­kaan si­to­ma­ton­ta, ja op­pi­mis­ti­lan­tei­siin kyt­ke­tään yhä enem­män asi­an­tun­ti­joi­ta elä­män eri osaalueilta etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­en.

Ske­naa­ri­o­työs­ken­te­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen ke­hit­tä­mis­työn alus­sa on ol­lut mo­nel­la ta­val­la hyö­dyl­li­nen vai­he. Opet­ta­jien ske­naa­ri­ot maa­la­si­vat koko­nais­ku­van pe­da­go­gi­ses­ta toi­min­nas­ta, jol­la on omia vaa­ti­muk­si­aan muun mu­as­sa tek­no­lo­gi­al­le, op­pi­mi­sen ti­loil­le, oh­jel­mis­toil­le, ka­lus­teil­le, op­pi­las­hal­lin­to-oh­jel­mil­le, kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ril­le ja ope­tus­suun­ni­tel­mal­le. Täs­tä syys­tä hank­kees­sa mu­ka­na ole­vat yli­o­pis­tot ja yri­tyk­set ovat nyt saa­neet mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää tek­no­lo­gi­oi­ta ja oh­jel­mis­to­ja ai­dos­ti pe­da­go­gi­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta. Li­säk­si eu­roop­pa­lai­set ope­tus­vi­ran­o­mai­set ovat saa­neet ar­vo­kas­ta tie­toa opet­ta­jien nä­ke­myk­sis­tä ja tu­kea omaan ke­hit­tä­mis­työ­hön­sä.

Läh­teet:

Scenarios for Ambient Intelligence 2010, Ducatel, K. et al, IPTS 2001 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)

Scenarios for Learning-intensive Society , Ducatel, K. et al, IPTS 2008 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)

iTEC-hank­kees­sa syk­syl­lä 2010 kir­joi­te­tut opet­ta­jien ske­naa­ri­ot

KO­KE­MUK­SET KIER­TOON – ide­oi­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­seenTina Hei­no (toim.), Op­paat ja käsi­kir­jat 2013:8, © Ope­tus­hal­li­tus, ISSN 1798-8969 (verk­ko­jul­kai­su), Kan­si­kuva: Mark­ku Lang, Tait­to: Edi­ta Prima Oy/Timo Päi­vä­rin­ta/PSWFolders Oy, Zine: Kon­ne­ve­den lu­kio24.11.2013