OPPIMISPELIT JA VIRTUAALIMAAILMAT – KOORDINAATIOHANKE, ISBN978-952-13-5531-8(e-kirja), ISBN978-952-13-5530-1(pdf)

Ope­tus­hal­li­tus on myön­tä­nyt ke­säl­lä 2010 Kon­ne­ve­den lu­ki­ol­le val­ta­kun­nal­li­sen koor­di­naa­ti­o­hank­keen. Han­ket­ta val­mis­te­le­mas­sa oli laa­ja jouk­ko kes­ki­suo­ma­lais­ta osaa­jia ja ha­ke­mi­seen si­tou­tui vah­vas­ti Jy­väs­ky­län Yli­o­pis­ton Agora Center. Lähi­kun­nis­ta hank­kees­sa mu­kaan tuli Han­ka­sal­men kun­ta, Jy­väs­ky­län kau­pun­ki, Lau­kaan kun­ta, Muu­ra­men kun­ta, Pe­tä­jä­ve­den kun­ta ja Jy­väs­ky­län kau­pun­ki.

Hankkeen tavoitteita

Hallinnointi

Oh­jaus­ryh­mään ovat kuu­lu­neet si­vis­tys­joh­ta­ja Vil­le Härtsiä, pu­heen­joh­ta­ja, Ääne­kos­ki, si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja-reh­to­ri Osmo Polas, vara­pu­heen­joh­ta­ja, Pe­tä­jä­vesi, pro­fes­so­ri Mar­ja Kan­kaan­ran­ta, Jy­väs­ky­län Yli­o­pis­to, ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Eino Leisimo, Jy­väs­kylä, Reh­to­ri Toi­ni Kemp­pai­nen, Han­ka­sal­mi, si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Juha To­lo­nen, Lau­kaa, si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Ka­le­vi Ris­sa­nen, Muu­ra­me, eri­tyis­a­si­an­tun­ti­ja Juho Hel­mi­nen, Ope­tus­hal­li­tus.

Han­ket­ta koor­di­noi Kon­ne­ve­den lu­ki­on reh­to­ri Lau­ri Pirk­ka­lai­nen. Tut­ki­ja­na ovat toi­mi­neet Anna Lin­na­kylä ja Han­nes Pet­ters­son Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­ta. Hank­kees­sa toi­mi­vat pro­jek­ti­a­si­an­tun­ti­jana Pet­ri Lou­nas­kor­pi ja pro­jek­ti­työn­te­ki­jä­nä Min­na Ky­tö­lä. Kon­ne­ve­den lu­ki­os­ta opinto-oh­jaa­ja Tuo­vi Lii­ma­tai­nen ja leh­to­ri Ma­ri­ka Jär­vi­kal­lio toi­mi­vat pe­da­go­gi­si­na asi­an­tun­ti­joi­na.

Hank­keen pii­ris­sä ole­vat ke­hit­tä­mis­hank­keet esiin­ty­vät täs­sä jul­kai­sus­sa.

Läm­min kii­tos kai­kil­le hank­keen pa­ris­sa toi­mi­neil­le. On ol­lut ilo teh­dä hy­vää yh­teis­työ­tä eri kun­tien ja oppi­lai­tos­ten ja osaa­jien kans­sa.

Kon­ne­ve­del­lä 11.12.2012

Lau­ri Pirk­ka­lai­nen   Pet­ri Lou­nas­kor­pi

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013