Tvt-ratkaisut tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena: tapaus ilmastonmuutos (Tuluvat)

TULUVAT –HANKE, Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Tä­män kak­si­vuo­ti­sen pi­lot­ti­hank­keen ta­voit­teet ovat:

Hank­kees­sa tuo­daan yh­teen kol­me ”ai­nes­osaa”: opet­ta­mi­sen ja opis­ke­lun ke­hit­tä­mi­seen si­tou­tu­nut opet­ta­ja­ver­kos­to, tie­teen te­ke­mi­sel­le ja sen tu­lok­sis­ta ker­to­mi­sel­le omis­tau­tu­neet tut­ki­jat ja uu­den tie­to­tek­nii­kan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen hyö­dyn­tä­mi­nen. ”Toi­mi­val­la re­sep­til­lä” tu­lok­se­na syn­tyy tvt:a hyö­dyn­tä­viä uu­sia ja luo­via pe­da­go­gi­sia käy­tän­tö­jä, yh­teis­työ­muo­to­ja oppi­lai­tos­ten ja tut­ki­mus­yh­tei­sön vä­lil­le, ja oppi­lai­tos­ten sekä tut­ki­mus­lai­tos­ten ja­et­tuun asi­an­tun­ti­juu­teen pe­rus­tu­vaa toi­min­ta­kult­tuu­ria.

Pelit ja mallit

Il­mas­ton­muu­tok­sen ope­tuk­seen so­vel­tu­vien pe­lien ja mal­lien kar­toi­tuk­sen tu­lok­sia on näh­tä­vis­sä han­keen verk­ko­si­vuil­la. Lu­paa­vim­mis­ta ai­neis­tois­ta on laa­dit­tu ly­hy­et ku­vauk­set. Kar­toi­tus­ta jat­ke­taan ja uu­sien ai­neis­to­jen ku­vauk­set päi­vi­te­tään koti­si­vus­tol­le.

Useim­mat pe­lit ja mal­lit ryh­mit­ty­vät kol­men tee­man alle:

Il­mas­ton­muu­tos­ta kä­sit­te­le­vien pe­lien tuot­ta­mi­nen on haas­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti il­mas­ton­muu­tok­sen me­ka­nis­mien ja vai­ku­tus­ten esit­tä­mi­nen pe­lat­ta­vas­sa muo­dos­sa on vai­ke­aa. Toi­saal­ta il­mas­ton­muu­tos pe­lien ja mal­lien kaut­ta tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kä­si­tel­lä ha­vain­nol­li­ses­ti ja ajan­koh­tai­ses­ti mm. sel­lai­sia kä­sit­tei­tä kuin ris­ki, epä­var­muus, to­den­nä­köi­syys, ma­te­maat­ti­set ja fy­si­kaa­li­set mal­lit, mal­li­tuk­sen ra­joi­tuk­set, etiik­ka ja vas­tuu, ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­suus.

Kuva 1. C-Learn on tyy­pil­li­nen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen, ilma­ke­hän kas­vi­huo­ne­kaa­su­pi­toi­suuk­sien ja läm­pö­ti­lan nou­sun yh­teyt­tä ha­vain­nol­lis­ta­va so­vel­lus. Mal­li so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti eri­lais­ten pääs­tö­ra­joi­tus­ten ar­vi­oi­tu­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sien esit­tä­mi­seen.

Ilmasto-opas.fi

Il­mas­to-opas.fi -si­vus­to ko­ko­aa yh­teen osoit­tee­seen ja yh­te­näi­seen muo­toon käy­tän­nön­lä­heis­tä, tut­kit­tua ja luo­tet­ta­vaa tie­toa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Verk­ko­si­vus­to aut­taa il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien il­mi­öi­den ym­mär­tä­mi­ses­sä ja tie­don jä­sen­tä­mi­ses­sä. Si­vus­to si­säl­tää run­saas­ti eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia, joka tu­kee opet­ta­jan työ­tä sekä it­se­näis­tä op­pi­mis­ta.

Il­mas­to-opas.fi si­vuil­le on koot­tu koko­nais­val­tai­nen tie­to­pa­ket­ti il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta, hil­lin­näs­tä ja so­peu­tu­mi­ses­ta. Suo­ma­lais­ten tut­ki­mus- ja asi­an­tun­ti­ja-or­ga­ni­saa­ti­oi­den tuot­ta­mis­sa si­säl­löis­sä on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­huo­mi­o­ta ym­mär­ret­tä­vyy­teen ja käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­syy­teen. Muu­tok­sen syyt ja seu­rauk­set -osi­os­ta löy­dät mm. yli 200 verk­ko­ar­tik­ke­lia ja kah­dek­san vuo­ro­vai­kut­teis­ta op­pi­mis­työ­ka­lua. Ha­vait­tua ja mal­lin­net­tua il­mas­ton­muu­tos­ta Suo­mes­sa vai­ku­tuk­si­neen voi kä­te­väs­ti tut­kia kar­toil­la ja ku­vaa­ji­na. Si­vus­tol­ta löy­tyy tu­kea kun­tien il­mas­to­työ­hön sekä esi­merk­ke­jä konk­reet­ti­sis­ta hil­lin­tä- ja so­peu­tu­mis­toi­mis­ta. Il­mas­to-opas.fi tar­jo­aa il­mas­ton­muu­tos­tie­toa myös ruot­sik­si (Klimatguiden.fi) ja eng­lan­nik­si (Climateguide.fi).

Op­pi­mis­ai­hi­oi­na ke­hi­tel­tä­vä­nä on mm. poh­din­ta­teh­tä­viä, Juba Tuo­mo­lan sar­ja­ku­viin pe­rus­tu­via teh­tä­viä, il­mas­ton­muu­tos­bin­go ja ris­ti­sana­teh­tä­viä, joi­ta opet­ta­ja voi käyt­tää osa­na omaa oppi­tun­ti­aan. Op­pi­mis­ai­hi­ot jul­kais­taan Il­mas­to-op­paas­sa.

Kuva 2. Lisä­ma­te­ri­aa­lien avul­la voi tar­kas­tel­la mm. opis­ke­li­joil­le tut­tu­ja il­mas­to­vyö­hyk­kei­tä Eu­roo­pas­sa ny­ky­ään sekä ar­vi­oi­ta mi­ten ne mah­dol­li­ses­ti tu­le­vat muut­tu­maan.

Videot ja etäluennot

Il­mas­ton­muu­tok­sen pe­rus­a­si­ois­ta on sel­kää, hy­vin tuo­tet­tu vi­de­o­ma­te­ri­aa­lia. Olem­me tes­tan­neet ka­na­da­lai­sen Pacific Institute of Climate Solutions:in (PICS) YouTube vi­de­oi­den (<10 min.) teks­tit­tä­mis­tä. Opet­ta­jil­ta saa­tu pa­lau­te on myön­teis­tä ja yh­teis­työ PICS:n kans­sa on käyn­nis­ty­nyt (http://pics.uvic.ca/climate-insights-101/climate-insights-bite-size).

Li­säk­si ly­hyi­tä tut­ki­joi­den haas­tat­te­lu­ja (<4 min.) on tal­ti­oi­tu il­mas­to-op­paan YouTube -ka­na­val­le. Pa­laut­teen mu­kaan kon­sep­ti on hyvä ja riit­tä­vän ly­hyt. Haas­tat­te­lut so­pi­vat hy­vin ai­heen joh­dan­nok­si. Maa­kun­tiin ei ole help­po saa­da vie­rai­le­via lu­en­noit­si­joi­ta, jo­ten vi­de­oi­dut haas­tat­te­lut hel­pot­ta­vat ti­lan­net­ta.

Ilma­tie­teen lai­tok­sen tut­ki­ja Han­ne­le Kor­ho­nen lu­en­noi il­mas­ton­muok­kauk­ses­ta suo­ra­na verk­ko­lä­he­tyk­ses­sä 8.11.2012. Ky­sy­myk­siä otet­tiin vas­taan en­nen lä­he­tys­tä ja sen ai­ka­na. Lu­en­nol­la käy­tiin läpi, että il­mas­ton­muok­kauk­sel­la tar­koi­te­taan ym­pä­ris­tön suun­ni­tel­mal­lis­ta muut­ta­mis­ta suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa, ja sii­hen on eh­do­tet­tu lu­kui­sia tek­nii­koi­ta aina mer­ten lan­noit­ta­mi­ses­ta pien­hiuk­kas­ten le­vit­tä­mi­seen kor­ke­al­le ilma­ke­hään. Vaik­ka il­mas­ton­muok­kauk­sel­la voi­tai­siin­kin hil­li­tä il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä, mo­net eh­do­te­tut tek­nii­kat ai­heut­tai­si­vat to­den­nä­köi­ses­ti ikä­viä sivu­vai­ku­tuk­sia ja po­liit­ti­sia on­gel­mia. Il­mas­ton­muok­kauk­sel­la ei myös­kään voi­da kor­va­ta tar­vit­ta­via kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­tö­vä­hen­nyk­siä.

Uu­den ja vai­ke­ah­kon ai­heen lu­en­to ke­rä­si myön­teis­tä pa­lau­tet­ta sel­key­des­tä. Erään lä­he­tys­tä seu­ran­neen op­pi­laan vies­ti oli seu­raa­va: ”Ha­lu­ai­sin vie­lä an­taa po­si­tii­vi­set kom­men­tit web-lu­en­nos­ta, joka oli jo­kai­sen mi­nuu­tin ar­voi­nen! Pu­hu­ja esit­ti asi­at sel­ke­äs­ti ja joh­don­mu­kai­ses­ti, mis­tä tie­tys­ti ai­heen li­säk­si tyk­kä­sin tosi pal­jon (tuli taas sel­lai­nen ”ah, yli­o­pis­to” -het­ki).”

Verk­ko­lu­en­to­ja jat­ke­taan ke­vät­luku­kau­del­la 2013. Oh­jel­mas­ta tul­laan tie­dot­ta­maan Tuluvat-hank­keen koti­si­vuil­la.

Opettajien työpaja

Loka­kuun alus­sa jär­jes­tet­tiin työ­paja opet­ta­jil­le Ilma­tie­teen lai­tok­sel­la Hel­sin­gis­sä. Kou­lu­tus­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli sy­ven­tää opet­ta­jien osaa­mis­ta il­mas­tos­ta sekä ke­hi­tel­lä ja ar­vi­oi­da eri­lais­ten sää­hän, il­mas­toon ja il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien op­pi­mis­ma­te­ri­aa­lien ja op­pi­mis­käy­tän­tö­jen so­vel­tu­vuut­ta käy­tän­nön ope­tus­työ­hön. Jou­kol­la ke­hi­tel­tiin ta­po­ja hyö­dyn­tää tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa sekä kei­no­ja li­sä­tä tut­ki­mus­yh­tei­sön ja ope­tus­maa­il­man yh­teis­työ­tä. Aamu­päi­vä koos­tui eri­lai­sis­ta Ilma­tie­teen lai­tok­sen (IL) ja Hel­sin­gin yli­o­pis­ton (HY) tut­ki­joi­den pi­tä­mis­tä esi­tyk­sis­tä. Ilta­päi­väl­lä vuo­ros­sa oli työ­paja­työs­ken­te­lyä kol­mes­sa eri ryh­mäs­sä. Vuon­na 2013 jär­jes­te­tään op­pi­mis­ma­te­ri­aa­le­ja tar­kem­min kä­sit­te­le­vä kou­lu­tus­ti­lai­suus. Jos ha­lu­at mu­kaan Tuluvat-han­keen opet­ta­ja­ver­kos­toon, niin ota yh­teyt­tä hank­keen toi­mi­joi­hin.

Kuva 3. Hy­väl­lä mie­li­ku­vi­tuk­sel­la va­rus­tet­tu­na voi hah­mot­taa opet­ta­jien työ­pa­jaan osal­lis­tu­nei­den koti­paik­ko­jen muo­dos­ta­man ”Suo­men kar­tan”.

Vastuunkantajien kasvattamista

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ai­neen­o­pet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen joh­ta­ja ja Il­mas­to­pa­nee­lin jä­sen, do­sent­ti Han­ne­le Cantell nä­kee ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen laa­ja­na ky­sy­myk­se­nä. Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus on myös arvo­kas­va­tus­ta ja vas­tuun opet­ta­mis­ta. Vaik­ka Suo­mes­sa on laa­du­kas opet­ta­jan­kou­lu­tus, in­teg­roi­via, moni­tie­tei­siä lä­hes­ty­mis­ta­po­ja pi­täi­si Cantellin mie­les­tä olla kou­lu­o­pe­tuk­ses­sa enem­män. Il­mas­to­a­si­at tu­li­si ot­taa huo­mi­oon yhtä lail­la fy­sii­kan, kir­jal­li­suu­den kuin vaik­ka­pa us­kon­non­o­pe­tuk­ses­sa. Täl­lä het­kel­lä opet­ta­jil­la ei ole sii­hen riit­tä­viä val­miuk­sia.

”Val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la ym­pä­ris­tö­a­si­at nä­ky­vät ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa hy­vin, mut­ta käy­tän­nön to­teu­tus vaih­te­lee. On syy­tä miet­tiä, mi­ten ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen näkö­kul­maa voi­si te­hos­taa ja ke­hit­tää opet­ta­jan­kou­lu­tuk­ses­sa.”

Li­sää Han­ne­le Cantellin ja mui­den Il­mas­to­pa­nee­lin jä­sen­ten poh­din­to­ja si­vul­ta: www.il­mas­to­pa­nee­li.fi

Lisä­tie­to­ja Tuluvat-hank­kees­ta:

Muut han­ke­kump­pa­nit:

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013