5. HYVÄ PAHA PELI

Opettajat ja lukiolaiset tiellä oppimispeleihin, Raahen opetustoimi, Aki Pulkkanen ja Paula Salo

HYVÄ PAHA PELI -hankkeen tavoitteet

PELI­PE­DA­GO­GIIK­KA. Ke­hi­täm­me peli­ra­ken­tei­siin no­jaa­via ope­tus­me­ne­tel­miä. Kuin­ka peli­maa­il­maa voi hyö­dyn­tää ope­tuk­ses­sa? Mi­ten peli­ra­ken­ta­mi­sen pro­ses­si edis­tää vuo­ro­vai­kut­teis­ta op­pi­mis­ta?

HYVÄ-PAHA PELI­MAA­ILMA. Hank­keen kes­kei­nen ta­voi­te on tuo­da nuor­ten ar­jen po­si­tii­vi­set ja ne­ga­tii­vi­set peli(oppimis)ko­ke­muk­set nä­ky­viin van­hem­mil­le ja kou­lul­le. Op­pi­laat tuot­ta­vat ai­toi­hin ko­ke­muk­siin poh­jau­tu­vaa kriit­tis­tä tie­toa tie­to­kone­pe­leis­tä nuo­ril­le, van­hem­mil­le ja opet­ta­jil­le. Yrit­tä­jyys­yh­teis­työn kaut­ta ajan­viet­teel­tä näyt­tä­vää peli­maa­il­maa esi­tel­lään myös in­no­va­tii­vi­se­na kou­lu­tuk­sen, yrit­tä­jyy­den ja te­ol­li­suu­den la­ji­na.

Opet­ta­jat ja lu­ki­o­lai­set tiel­lä oppi­mis­pe­lei­hin
Hank­keen en­sim­mäi­nen lu­ki­o­kurs­si al­koi syk­syl­lä 2012. Yl­lä­tyk­sek­sem­me peli­kurs­si täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten pe­leis­tä kiin­nos­tu­neis­ta po­jis­ta, peli­maa­il­maa tut­ki­val­le kurs­sil­le il­maan­tui vain kol­me tyt­töä.

En­sim­mäi­sel­lä kurs­sil­la heit­täy­dyim­me peli­maa­il­maan ja oasimme kurs­sin lu­ki­o­lai­sia tut­ki­maan peli­maa­il­maa eri näkö­kul­mis­ta. Pai­no­pis­tee­näm­me oli­vat OVI-koor­di­naa­ti­o­hank­keen verk­ko­si­vul­le koo­tut verk­ko­ym­pä­ris­tö­jen oppi­mis­pe­lit, joi­hin lu­ki­o­lai­set tu­tus­tui­vat ja esit­te­li­vät nii­den hy­viä ja huo­no­ja puo­lia ryh­mä­työ­nä. Useim­mat ny­kyi­sis­tä oppi­mis­pe­leis­tä jäi­vät kurs­si­lais­ten mie­les­tä kau­pal­lis­ten pe­lien var­joon, eikä juu­ri ke­nel­le­kään lu­ki­o­lai­sel­le tul­lut mie­leen pe­la­ta va­paa-ajal­laan si­vus­tol­ta löy­ty­viä oppi­mis­pe­le­jä. Tämä tar­jo­si­kin hy­vän läh­tö­koh­dan poh­tia hy­vän oppi­mis­pe­lin omi­nai­suuk­sia.

Mitä vapaa-ajan viihdepeleistä voisi oppia?

Lu­ki­o­lais­ten to­del­li­seen peli­maa­il­maan pää­sim­me tu­tus­tu­maan va­paa-muo­tois­ten lanien, yh­tei­sen peli­ta­pah­tu­man kaut­ta, jon­ka kurs­sin opis­ke­li­jat jär­jes­ti­vät kou­lul­la. Ha­lu­sim­me saa­da op­pi­laat tar­kas­te­le­maan viih­teel­tä näyt­tä­vää peli­maa­il­maan opis­ke­lun näkö­kul­mas­ta ja tar­kas­te­lu­a­lu­eik­si lep­poi­san pe­laa­mi­sen lo­mas­sa va­li­koi­tui mm. kiel­ten opis­ke­lu pe­lien avul­la, pe­lien yh­tei­söl­li­syys ja kan­sain­vä­li­syys peli­maa­il­mas­sa.

Opis­ke­li­jat val­mis­tau­tui­vat esit­te­le­mään tut­ki­mi­aan pe­le­jä op­pi­mi­sen näkö­kul­mas­ta koko seu­tu­kun­nan opet­ta­jil­le Raa­hen ope­tus­toi­men VOORUMI 2012 -ta­pah­tu­mas­sa. Opet­ta­jil­la oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua nuor­ten peli­maa­il­maan va­paa­muo­toi­ses­ti lau­an­tai­päi­vän ai­ka­na luok­kaan ra­ken­ne­tus­sa info-pis­tees­sä. Lu­ki­on peli­kurs­si­lai­set toi­mi­vat asi­an­tun­ti­joi­na ja op­pai­na info-pis­tees­sä.

Yksi peli­maa­il­maa tut­ki­neis­ta ryh­mis­tä esit­te­li tans­si­pe­le­jä ja nii­den vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­tö­jä Eu­roo­pan ra­ken­nus­pe­rin­tö­päi­vän se­mi­naa­ris­sa Ou­lus­sa. Se­mi­naa­rin muut lu­en­noit­si­jat ker­toi­vat tans­si­la­vo­jen ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja kult­tuu­ri­his­to­ri­as­ta. Lu­ki­o­lai­set toi­vat ti­lai­suu­teen asen­tei­ta mur­ta­neen nyky­ajan tuu­lah­duk­sen: pe­laa­mi­nen ei ole aina yk­si­näis­tä tie­to­ko­neel­la is­tu­mis­ta, vaan myös lii­kun­nal­lis­ta yh­des­sä­oloa – par­haim­mil­laan lä­hes yhtä ruu­miil­lis­ta ja yh­tei­söl­lis­tä kuin useim­pien lu­ki­o­lais­ten sil­min mui­nai­sel­ta näyt­tä­vä tans­si­lava­kult­tuu­ri.

Yh­teis­työ­y­ri­tyk­sem­me Ludocraft Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja, Pe­lin­te­ki­jän käsi­kir­jan kir­joit­ta­nut Tony Man­ni­nen piti kou­lus­sam­me opet­ta­jil­le ja lu­ki­o­lai­sil­le suun­na­tun lu­en­non peli­y­rit­tä­jän ar­jes­ta ja fi­lo­so­fi­as­ta oppi­mis­pe­lien te­ke­mi­sen taus­tal­la. Lu­en­to he­rät­ti kiin­nos­tus­ta peli­y­rit­tä­jyyt­tä koh­taan ja sai mei­dät kaik­ki ym­mär­tä­mään pe­lin­teko­pro­ses­sin moni­puo­li­suu­den. Pe­lit ovat eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­den yh­teis­työn tu­los. Lu­en­noit­si­jan aja­tuk­set tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­tä, moni­puo­li­sen yh­teis­työn vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ta uu­den op­pi­mi­ses­ta toi­vat ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta lu­ki­o­lais­ten ja opet­ta­jien kou­lu­ar­jen kan­gis­ta­mil­le op­pi­mis­kä­si­tyk­sel­le. Peli­ra­ken­ta­mi­seen si­dot­tu, luo­va op­pi­mis­pro­ses­si on aina vah­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri osaa­jien vä­lil­lä.

KURSSI 1 HYVÄ PAHA PELI

– tiel­lä oppi­mis­pe­lei­hin (syk­syl­lä 2012)Mil­lai­nen on peli­maa­ilma? Kurs­sil­la tut­ki­taan virtuaali- ja peli­maa­il­mo­ja. Kurs­sin lo­puk­si esi­tel­lään peli­ko­ke­muk­sia nuo­ril­le, van­hem­mil­le ja opet­ta­jil­le hank­keen net­ti­si­vuil­la ja eril­li­ses­sä peli­ta­pah­tu­mas­sa. Mi­ten pe­le­jä ja pe­lien vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta voi­si käyt­tää op­pi­mi­ses­sa? Mil­lai­set ovat hy­vän oppi­mis­pe­lin omi­nai­suu­det? Yrit­tä­jyys­yh­teis­työn kaut­ta ajan­viet­teel­tä näyt­tä­vää peli­maa­il­maa esi­tel­lään myös in­no­va­tii­vi­se­na kou­lu­tuk­sen, yrit­tä­jyy­den ja te­ol­li­suu­den la­ji­na.

Luovuus ja pelimaailma

Lop­pu­vuo­des­ta 2012 ju­lis­tim­me seu­tu­kun­nan ylä­kou­lu­lai­sil­le ja lu­ki­o­lai­sil­le peli-idea­kil­pai­lun, jos­sa ta­voit­tee­na oli ke­rä­tä hy­viä ide­oi­ta toi­sel­le hank­keen kurs­sil­le. Kil­pai­lun kum­mik­si ja tuo­ma­rik­si lu­pau­tui Ludocraft Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tony Man­ni­nen. Kil­pai­lus­ta tie­do­tet­tiin kai­kil­le kou­lum­me op­pi­lail­le ja seu­tu­kun­nan ylä­kou­luil­le ja lu­ki­oil­le. Ha­lu­sim­me oh­ja­ta peli-ide­oi­ta me­di­a­kas­va­tuk­sen ja ope­tus­suun­ni­tel­mien aihe­ko­ko­nai­suuk­sien suun­taan ra­jaa­mal­la peli-ide­at kol­mel­la va­paa-valintaisella teh­tä­vän­an­nol­la ja Peli­suun­nit­te­li­jan käsi­kir­jas­ta poi­mi­tuil­la oh­jeis­tuk­sel­la. Peli-ide­oi­den ra­jaa­mi­nen teh­tä­vän­an­nol­la ja yk­si­lö­työs­ken­te­lyyn oh­jaa­mi­nen ehkä vä­hen­si­vät kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den ide­oi­den mää­rää. Kou­lu­maa­il­mas­ta pe­räi­sin ole­vien ai­hei­den ja peli­maa­il­man yh­dis­tä­mi­seen opis­ke­li­jat oli­si­vat luul­ta­vas­ti tar­vin­neet enem­män oh­jaus­ta ja idea­rii­hi­mäis­tä yh­teis­työ­tä, jota on lu­vas­sa jäl­kim­mäi­sel­lä hank­kee­seen liit­ty­väl­lä lu­ki­o­kurs­sil­la.

Peli-idea­kil­pai­lun ai­heet ly­hen­net­ty­nä:

  1. 1) TUN­TEET PE­LIS­SÄ. Ke­hi­tä peli-idea, jon­ka ai­hee­na on nuor­ten tun­teet ja nii­den tun­nis­ta­mi­nen. Mil­lai­nen peli rie­mas­tut­taa, pe­lot­taa, jän­nit­tää tai saa su­rul­li­sek­si?
  2. 2) ME­DI­A­VII­DA­KOS­SA. Seik­kai­lem­me päi­vit­täin eri­lais­ten vies­tien me­di­a­vii­da­kos­sa. Telk­ka­ri, net­ti, ra­dio, kir­jat ja leh­det suol­ta­vat uu­ti­sia ja mai­nok­sia. Ke­hi­tä peli-idea, joka heit­tää pe­laa­jan tut­ki­maan nuor­ten me­di­a­maa­il­maa.
  3. 3) TER­VE PE­LAA­JA! Onko tie­to­kone­pe­laa­ja soh­vaan hau­tau­tu­nut erak­ko-nört­ti? Ke­hi­tä peli-idea, joka kä­sit­te­lee jos­ta­kin näkö­kul­mas­ta nuor­ten ter­veyt­tä. Mitä nuor­ten ter­vee­seen tai ko­ros­te­tun sai­raa­seen elä­mään kuu­luu? Nuk­ku­mi­nen, ys­tä­vyys­suh­teet, ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio, lii­kun­ta…ovat va­lin­to­ja ku­ten myös vaik­ka­pa päih­tei­den käyt­tö. Tur­han mo­nen nuo­ren GAME IS OVER lii­an var­hai­ses­sa vai­hees­sa.
Sosiaalinen media pelikurssilaisten työvälineenä

Olem­me käyt­tä­neet run­saas­ti Sil­mui­na ver­kos­sa – op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa (2009 -2012) tu­tuk­si tul­lei­ta so­si­aa­li­sen me­di­an työ­vä­li­nei­tä hank­keen lu­ki­o­kurs­sien suun­nit­te­lus­sa, tie­do­tuk­ses­sa ja op­pi­las­läh­töis­ten ryh­mä­töi­den työ­vä­li­nei­nä. Vuo­den 2013 alus­sa al­ka­van Hyvä paha peli -hank­keen lu­ki­o­kurs­sin suun­nit­te­lua teem­me op­pi­las­läh­töi­ses­ti ryh­mä­nä, op­pien uut­ta peli­maa­il­mas­ta, me­di­a­kas­va­tuk­ses­ta ja asi­an­tun­ti­ja­yh­teis­työs­tä.

KURSSI 2 HYVÄ PAHA PELI

– ra­ken­ne­taan yh­des­sä peli­maa­ilma (ke­vääl­lä 2013)

Mil­lai­nen on hyvä oppi­mis­peli? Käsi­kir­joi­te­taan ja vi­su­a­li­soi­daan peli, joka liit­tyy me­di­a­kas­va­tuk­seen. Koos­te­taan ko­ke­muk­sia peli­maa­il­mas­ta ja pe­lin te­ke­mi­seen liit­ty­väs­tä pro­ses­sis­ta Hyvä paha peli- hank­keen net­ti­si­vul­le. Kurs­sil­la tuo­te­taan peli­pe­da­go­gii­kan ja so­si­aa­li­sen me­di­an avul­la op­pi­mis­pol­ku­ja ylä­kou­lu­jen ja lu­ki­on käyt­töön. Ke­hi­täm­me peli­ra­ken­tei­siin no­jaa­via ope­tus­me­ne­tel­miä. Voi­ko tie­to­kone­pe­lin ra­ken­ta­mi­nen toi­mia op­pi­mis­pro­ses­si­na?

Lukion pelikurssilaiset ajatuksia pelien käytöstä opetuksen tukena

Pe­leis­sä on usei­ta eri vuo­ro­vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia ku­ten yh­des­sä te­ke­mi­nen eli pe­laa­mi­nen. Mo­nin­pe­leis­sä on yleen­sä myös chat­ti jo­ten voi yh­des­sä pu­hua ylei­sis­tä asi­ois­ta tai suun­ni­tel­la seu­raa­vaa siir­toa pe­lis­sä. Pe­leis­tä saa myös hy­viä pu­hu­mi­sen ai­hei­ta ka­ve­ri­po­ruk­kaan ja on usei­ta yh­tei­sö­jä jois­sa voi kes­kus­tel­la niis­tä.

Vaik­ka pe­lei­hin liit­ty­vään vuo­ro­vai­ku­tuk­seen si­säl­tyy yleen­sä vah­vaa kie­len­käyt­töä niin pe­laa­jat ovat kui­ten­kin usein asi­al­li­sia ja ys­tä­väl­li­siä. Yh­teis­hen­ges­tä tu­lee usein hy­vin vah­va ja vah­vo­ja ka­ve­ri­suh­tei­ta­kin syn­tyy. Jos­tain syys­tä pe­laa­mis­ta pi­de­tään vain ajan­huk­ka­na ja hait­ta­na, mut­ta jos pe­laa­mis­ta har­ras­te­taan sopu­suh­tai­ses­ti, niin sii­tä on vain hyö­tyä. Pe­laa­mi­nen har­voin vie­raan­nut­taa muis­ta ih­mi­sis­tä vaan päin­vas­toin, tuo hei­tä lä­hei­sim­mik­si.

Pe­laa­jat voi­vat ja­kaa pe­lis­tä saa­tu­ja tie­to­ja kes­ke­nään ja näin asia ker­taan­tuu se­lit­tä­jäl­le it­sel­le­kin. Uu­sia ulko­maa­lai­sia tut­ta­vuuk­sia voi löy­tää mo­nis­ta pe­leis­tä ja hei­dän kaut­taan kie­lel­li­nen tai­to ke­hit­tyy. Jos­kus kun ei on­nis­tu­ta jos­sa­kin han­ka­las­sa koh­das­sa niin huo­ma­taan kuin­ka ver­baa­li­ses­ti lah­jak­kaak­si sitä ol­laan ke­hi­tyt­ty.

Yh­den­lai­nen tapa op­pia pe­lien vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta oli­si kek­siä joku jouk­ku­e­peli, jos­sa koko luok­ka pe­lai­si jon­kun toi­sen maa­lai­sen luo­kan kans­sa ja pe­laa­jat muo­dos­tai­si­vat omia klaa­ne­jaan/kil­to­jaan/jouk­ku­ei­taan. Kie­lel­li­nen tai­to ke­hit­tyi­si ja kil­pai­lu mo­ti­voi­si pe­laa­maan, kun­han peli oli­si edes lä­hel­lä nyky­pe­lien ta­soa. Mat­ti, Jas­min, Tii­na

Mie­lee­ni tuli ker­ran vil­li idea tai tu­le­vai­suu­den vi­sio: mi­täs jos jos­kus ai­neen­o­pet­ta­ja an­tai­si teh­tä­väk­si teh­dä tyl­säh­kön kir­joi­tel­man si­jaan pe­lin jos­tain ai­hees­ta. Peli teh­täi­siin ryh­mä­työ­nä, min­kä jäl­keen opis­ke­li­jat ko­kei­li­si­vat ja kom­men­toi­si­vat tois­ten pe­le­jä. Täl­löin opis­kel­ta­va asia ker­taan­tui­si ja sen li­säk­si tu­li­si opit­tua mo­nia mui­ta­kin asi­oi­ta, ku­ten suun­nit­te­lua, ryh­mä­työs­ken­te­lyä ja mui­ta pe­lien te­koon tar­vit­ta­via tai­to­ja erit­täin mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la. Pe­lien teko on yk­sin­ker­tais­tu­nut ja hel­pot­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti lähi­vuo­si­na. Ei vält­tä­mät­tä tarvi men­nä ko­vin kau­as tu­le­vai­suu­teen, jot­ta tämä oli­si edes jo­ten­kin mah­dol­lis­ta. Ai­na­kin, jos pe­rin­tei­nen mah­dol­li­suus ote­taan huo­mi­oon. Pe­lien ei tar­vit­si­si olla mi­tään täy­del­li­siä, ei­hän kou­lu­lais­ten te­ke­mien tut­kiel­mien­kaan tar­vit­se olla sata­si­vui­sia jul­kai­su­kel­poi­sia te­ok­sia. Tuuk­ka

Kaik­ki pe­laa­mi­nen ei ole pa­has­ta. Ne­tis­sä pe­lat­ta­vis­sa pe­leis­sä luo­daan kon­tak­te­ja ih­mi­siin ym­pä­ri maa­il­maa, ja useim­mi­ten kie­le­nä on eng­lan­ti. Näin pe­laa­mi­nen ke­hit­tää kie­len li­säk­si myös so­si­aa­li­sia tai­to­ja. Useim­mat ai­kui­set olet­ta­vat, että pe­laa­mi­nen on vain va­hin­gol­lis­ta ajan­huk­kaa lap­sel­le. Kai­kis­ta pe­leis­tä löy­tyy yleen­sä jo­ta­kin ra­ken­ta­vaa. Kou­lu­jen­vä­li­sen peli­ver­kos­ton luo­mi­nen saat­tai­si aut­taa opis­ke­lua. Myös esim. luo­kan peli­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen voi­si aut­taa yk­si­näi­siä löy­tä­mään ys­tä­viä.  Jupe ja Joni

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013