Mitä OPPILAS teki Learning With Games projektissa?

Jouni Kaipainen, luokanopettaja, Pispalan koulu (Hyhkyn koulutalo)

Pro­jek­tim­me suun­nit­te­lu­ko­kous pi­det­tiin Tam­pe­reel­la Hyhkyn kou­lu­ta­los­sa. Suun­nit­te­lu­ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat kaik­ki opet­ta­jat kol­mes­ta poh­jois­maas­ta. Suun­nit­te­lu­ko­kouk­ses­sa kes­kus­te­lim­me pro­jek­tin ta­voit­teis­ta ja pe­da­go­gi­ses­ta ke­hit­tä­mi­ses­tä. Sit­ten aloi­tim­me työt op­pi­lai­den kans­sa.

LWGn tans­ka­lai­nen koor­di­naat­to­ri Ella Myhring loi op­pi­laan op­pi­mis­pro­ses­sien do­ku­men­toin­nil­le ja jul­kai­sul­le puit­teet pro­jek­tin ede­tes­sä. Puit­teet eli ana­ly­soin­ti­lo­mak­keet ja tans­ka­lais­ten op­pi­lai­den te­ke­mät esi­merk­ki­työt koor­di­naat­to­ri ja­koi LWGn jä­sen­o­pet­ta­jil­le s-pos­til­la ja eTwinningportaalilla pro­jek­tin ede­tes­sä.

LWGn pro­jek­tin osan­ot­ta­ja­o­pet­ta­jat toi­mi­vat koor­di­naat­to­rin lo­mak­kei­den mu­kaan ja lä­het­ti­vät koor­di­naat­to­ril­le op­pi­las­töi­tä jul­kais­ta­vak­si Learning With Games –wikissä.

Pro­jek­tin ede­tes­sä ra­ken­sim­me koor­di­naat­to­rin joh­dol­la Learning With Games Wikin, jos­sa op­pi­lai­den töi­tä (ana­lyy­se­jä, esi­tyk­siä, fik­ti­oi­ta, mai­nok­sia, peli­toi­min­to­e­sit­te­ly­jä) ja op­pi­mis­pro­ses­si­ku­vauk­sia jul­kais­tiin tois­ten op­pi­lai­den ja op­pi­lai­den van­hem­pien näh­tä­väk­si.

Learning With Games projektin eteneminen

Nel­jän poh­jois­mai­sen kou­lun op­pi­laat va­lit­si­vat 10 mie­lui­sin­ta il­mais­ta net­ti­pe­liä.  Va­lin­nat lä­he­tet­tiin tans­ka­lai­sel­le koor­di­naat­to­ril­le. Koor­di­naat­to­ri va­lit­si mie­lui­sis­ta pe­leis­tä 5 pe­liä, jois­ta jos­ta­kin op­pi­laat te­ki­vät peli­a­na­lyy­sin lyi­jy­ky­näl­lä tau­luk­ko­muo­toon koor­di­naat­to­rin  lä­het­tä­mäl­le pro­jek­ti­jä­sen­ten suun­nit­te­le­mal­le ana­ly­soin­ti­lo­mak­keel­le.  Toi­nen ana­lyy­sin te­ke­mi­sen tapa oli käyt­tää ana­lyy­si­lo­ma­ket­ta sel­lai­se­naan kä­si­te­lu­et­te­lo­na, jon­ka poh­jal­ta op­pi­laat kir­joit­ti­vat Wordillä peli­a­na­lyy­se­jä.

Ana­ly­soin­ti­lo­mak­kees­sa on sa­nal­lis­tet­tiin/ struk­tu­roi­tiin ylei­sel­lä ta­sol­la pe­lien omi­nai­suuk­sia.

Ana­ly­soin­ti­lo­mak­kee­seen op­pi­las merkitsei lyi­jy­ky­näl­lä pe­lis­tä ha­vait­se­mi­aan asi­oi­ta. Kun op­pi­las oli täyt­tä­nyt ana­ly­soin­ti­lo­mak­keen, hän oli tul­lut tar­kas­tel­leek­si pe­liä tie­tyil­lä pe­lei­hin liit­ty­vil­lä kä­sit­teil­lä.

Näi­tä op­pi­mi­aan kä­sit­tei­tä käyt­tä­en op­pi­las kir­joit­ti Word teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la peli­a­na­lyy­sin­sä suo­mek­si es­see­muo­toon.

Es­see­muo­toi­sen ana­lyy­sin­sä op­pi­las kir­joit­ti uu­des­taan eng­lan­nik­si omal­la ta­sol­laan. Apu­na eng­lan­nin­ta­mi­ses­sa op­pi­las käyt­ti net­ti­sana­kir­jo­ja ja goog­le kään­tä­jää. Koko teks­tiä ei saa­nut kään­tää goog­le kään­tä­jäl­lä. Vain sa­nan tai yk­sit­täi­sen lau­seen sai kään­tää, mut­ta op­pi­laan oli ym­mär­ret­tä­vä lau­sei­den mer­ki­tys.

Esimerkkinä Aleksanteri Suuri historiapeli

Opet­ta­ja opet­ti his­to­ri­an tun­nil­la  Alek­san­te­ri Suu­res­ta ja op­pi­las luki hä­nes­tä wiki­pe­di­as­ta. Op­pi­las oli jo en­nak­koon tu­tus­tu­nut Mis­si­on Maker peli­moot­to­riin ”räpläily- ja ko­kei­lu­lo­gii­kal­la” op­pi­las­ka­ve­rei­den­sa kans­sa, jo­ten hän tie­si pää­piir­teit­täin Mis­si­on Makerin mah­dol­li­suu­det ta­ri­nan luo­mi­seen (locationit eli ta­pah­tu­ma­pai­kat, propit eli la­vas­teet, characterit eli pe­lis­sä ole­vat hah­mot ym).

Saa­tu­aan kä­si­tyk­sen Alek­san­te­ri Suu­res­ta, aika­lai­sis­ta, ajas­ta ja ym­pä­ris­töis­tä, op­pi­las teki kä­sin lyi­jy­ky­näl­lä kir­joit­ta­en käsi­kir­joi­tuk­sen Alek­san­te­ri Suu­ri Mis­si­on Maker –pe­lis­tä. Sa­mal­la käsi­kir­joi­tus­ta teh­des­sä op­pi­las tut­ki ko­kei­le­mal­la Mis­si­on Makerin omi­nai­suuk­sia.

Lyi­jy­kynä­käsi­kir­joi­tuk­sen jäl­keen op­pi­las kir­joit­ti käsi­kir­joi­tuk­sen puh­taak­si Wordillä. Joka kir­joi­tus­vai­hees­sa peli­ta­ri­na saat­toi hie­man tai pal­jon muut­tua. Toi­mit­tiin pro­ses­si­kir­joit­ta­mi­sen mal­lin mu­kaan. Vä­lil­lä op­pi­las saat­toi ko­keil­la Mis­si­on Maker peli­moot­to­rin omi­nai­suuk­sia, jot­ta tie­si mitä sil­lä voi peli­ta­ri­naan­sa teh­dä.

Kun Wordillä kir­joi­tet­tu ja suun­ni­tel­tu käsi­kir­joi­tus oli val­mis, op­pi­las al­koi te­ke­mään Mis­si­on Makerilla pe­liä Alek­san­te­ri Suu­res­ta. Op­pi­las teki pe­lin käsi­kir­joi­tuk­sen mu­kaan, mut­ta toki muu­tok­sia saat­toi tul­la, ku­ten mis­sä ta­han­sa pro­ses­si­op­pi­mi­ses­sa.

Pe­liä teh­des­sään op­pi­las kir­joit­ti pe­lin toi­min­nois­ta ku­vaus­ta. Ku­vauk­ses­sa oli tär­ke­ä­tä kir­joit­taa konk­reet­ti­sis­ta asi­ois­ta: Mitä ob­jek­te­ja pe­lis­sä on? Mil­lai­sia paik­ko­ja (locationeja)? Mitä hah­mo­ja (character) op­pi­las oli va­lin­nut? Mil­lai­sia la­vas­tei­ta (prop)? Mi­ten pe­lin ele­men­tit liit­tyi­vät his­to­ri­an ai­hee­seen (täs­sä ta­pauk­ses­sa Alek­san­te­ri Suu­reen)? Mil­lai­nen ta­ri­na pe­lis­sä oli? Mit­kä pai­kat pe­lis­sä oli­vat kriit­ti­siä pe­lin ete­ne­mi­sek­si? Mit­kä asi­at kou­kut­ti­vat pe­lis­sä? Mitä pe­lil­li­siä omi­nai­suuk­sia op­pi­las oli ta­ri­naan li­sän­nyt?

Pa­ras­ta oli, jos op­pi­las pys­tyi te­ke­mään sel­lai­sen pe­lin, että hän tekiessään pe­liä ja joku toi­nen op­pi­las pe­la­tes­saan pe­liä op­pi­si sen avul­la Alek­san­te­ri Suu­res­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon. Op­pi­laan pi­täi­si siis aset­tua toi­sen op­pi­laan ase­maan ja ym­mär­tää mit­kä asi­at Alek­san­te­ri Suu­res­sa ovat kes­kei­siä ydin­kä­sit­tei­tä. Jos op­pi­las tä­hän pys­tyy, sil­loin hän it­se­kin tun­tee Alek­san­te­ri Suu­ren.

Olem­me teh­neet pe­le­jä his­to­ria-aihe­pii­reis­tä läh­tien sekä va­paan aihe­pii­rin pe­le­jä sil­loin, kun op­pi­lail­la on jää­nyt ai­kaa muil­ta kou­lu­töil­tään. Op­pi­laat ovat men­neet mie­lel­lään te­ke­mään pe­le­jä ja ovat usein ky­sel­leet, että saa­daan­ko men­nä ?

LWGn ai­ka­na olen huo­man­nut seu­raa­via asi­oi­ta:

Lisä­tie­toa pro­jek­tis­tam­me löy­tyy Pis­pa­lan kou­lun koti­si­vul­ta koh­das­ta tie­to­tek­niik­ka ja siel­tä löy­tyy link­ki Learning With Games wikiimme.

http://learningwithgames.pbworks.com/w/page/31008789/Learning-With-Games

Löy­tö­ret­kil­lä toi­ses­sa maa­il­mas­sa, vol 1Lau­ri Pirk­ka­lai­nen & Pet­ri Lou­nas­kor­pi (toim.),5/2013, 16.5.2013